Beginnerstocht Rotte (8 mei 2022)

Scroll down for English

Tekst: Hayley
Foto’s: Mike & Hayley

Als kersvers lid van Never Dry en als totale beginner op het gebied van kajakken stond ik te popelen om aan mijn eerste tocht buiten de Kralingse Plas te beginnen. Ook Renee en Maria, die ook net afgestudeerd zijn van de Introductiecursus, waren klaar om mee te doen. Een meer ervaren Danique deed mee en met Mike als onze onverschrokken leider gingen we als een groep van 5 de Rotte verkennen.

Route – de lichte lijn is de heenreis, de donkere lijn de terugreis

We waren gezegend met prachtig lenteweer. De zon scheen en de wind was niet te sterk of te koud. Na wat korte introducties, wat huishouding en het doornemen van de geplande route waren we klaar om het water op te gaan.

Ik zal eerlijk zijn en zeggen dat ik nog steeds een beetje wankel en onzeker ben over het in- en uitstappen van een kajak. Gelukkig voor ons gaf Mike ons volop mogelijkheden om deze belangrijke vaardigheid te oefenen: Stap uit om de sluis over te steken, stap in op het kanaal. Stap uit bij de Bergse Voorplas, stap in bij de Bergse Voorplas. Stap uit voor de lunch, stap in na de lunch.

Mike was er altijd geduldig met advies en begeleiding en zorgde ervoor dat we alle “need to know’s” van toeren kenden. Tijdens deze reis heb ik geleerd hoe je vanaf verschillende hoogtes kunt instappen, de beste plek om op elke steiger te staan, hoe je in je eentje een kajak in het water laat zakken en hoe je je peddel aan de kajak vastmaakt, om er maar een paar te noemen.

Ik ben bekend met de kanalen, rivieren en meren rond Rotterdam, maar ik was echt verrast door hoe anders de ervaring is vanuit een kajak. Het is echt een hele andere wereld. Ik denk niet dat ik mezelf de eerste 5 kilometer kon weerhouden om te glimlachen. Het was prachtig om de pas uitgekomen eendjes en zwanen (zwaantjes) met hun moeders genesteld in het riet te zien, een kijkje te nemen in de smetteloze tuinen van de herenhuizen die de Bergse Voorplas omringen en om omhoog te kijken naar een heel Nederlands icoon, de molen; het voelt alsof je in een ansichtkaart bent getransporteerd.

Het was fantastisch. Maar aan alle goede dingen komt een einde. Op een veilig punt aan de Rotte ontweken we het verkeer om over te steken naar de overkant om aan onze terugreis naar het clubhuis te beginnen.

We kwamen terug bij de sluis met vermoeide lichamen, zonovergoten gezichten, een plastic zak met afval geplukt uit de grachten (goed gedaan Mike en Renee!) en zonder dat er iemand in viel! Succes! Om de dag nog onvergetelijker te maken kwamen we net op tijd aan om via de sluis terug te keren naar de plas. Dit was weer een primeur voor Maria en mij.

Het was niet de bruisende, wildwatervaren-ervaring die ik me had voorgesteld, maar niettemin interessant.

Deze rondreis van 12 km heeft mijn enthousiasme voor deze sport alleen maar versterkt. Ik kijk ernaar uit om meer te leren, meer te zien en meer te ervaren vanuit een kajak!

Dank aan Mike en de lieve vrouwen die meededen!


Rotte Beginners Tour (8 May 2022)

Tekst: Hayley
Photos: Mike & Hayley

As a brand new member of Never Dry and as a total novice to kayaking I was itching to jump into my first tour outside of the Kralingse Plas. Renee and Maria, who are also recent graduates from the Introduction course were ready to take part too. A more experienced Danique joined in on the fun and with Mike as our fearless leader we were off to explore the Rotte as a group of 5.

Route – the light line is the out trip, the dark line the trip back

We were blessed with wonderful spring weather. The sun was shining and the wind wasn’t too strong or too cold. After some short introductions, some housekeeping and a run-down of the planned route we were ready to hit the water.

I will be honest and say that I am still a bit shaky and unsure on the step-ins and step-outs of a kayak. Luckily for us Mike gave us plenty of opportunities to practice this important skill: Step out to cross over the sluis, step in on the canal. Step out at the Bergse Voorplas, step in at the Bergse Voorplas. Step out for lunch, step in after lunch.

Mike was always there patiently offering advice and guidance and ensuring we knew all the “need to know’s” of touring. On this trip I learnt how to step in from different heights, the best place to stand on each steiger, how to lower a kayak into the water on your own and how to fasten your paddle to the kayak, to list a few.

I am familiar with the canals, rivers and lakes around Rotterdam but I was really surprised by how different the experience is from a kayak. It is really a whole other world. I don’t think I could stop myself from smiling for at least the first 5 kilometers. It was wonderful to witness the freshly hatched ducklings and swans (cygnets) with their mothers nestled into the reeds, to sneak a peak into the immaculate gardens of the mansions that encircle the Bergse Voorplas and to look up at a very Dutch icon, the windmill, and feel like you have been transported into a postcard.

It was fantastic. But all good things must come to an end. At a safe point on the Rotte we dodged the traffic to cross to the other side to begin our return journey to the clubhouse.

We made it back to the sluis with tired bodies, sun-kissed faces, a plastic bag of trash picked out of the canals (great job Mike and Renee!) and without anyone falling in! Success! To make the day even more memorable we arrived just in time to use the sluis to return to the plas. This was another first for Maria and I.

It was not the bubbling, white-water rafting experience I imagined, but interesting none the less.

This 12km round trip has only cemented my enthusiasm for this sport. I am looking forward to learning more, seeing more and experiencing more from a kayak!

Thanks to Mike and the lovely women who joined!