Biesbosch (23-24 Okt 2021)

Scroll down for English

Tekst: Mike Griffin
Foto’s: Vera & Mike

Het was alsof de weergoden op ons neerstraalden: na zo’n 5 dagen (zware) regen en (sterke) wind in Friesland hadden we twee mooie dagen in de Biesbosch; windkracht 3, een prachtige zonsondergang op zaterdag en gepast zon op zondag! En toen regende het maandag weer, dus we waren echt gezegend!

Route (klik erop om te vergroten)
Vier kajakkers gingen zaterdag de weg op en gingen vervolgens het water op bij de Spieringssluis (S op kaart). Vera organiseerde de reis met wat steun van mij, James en Andrea waren op hun eerste kampeertrip met de kajak. Ze waren zeer goed voorbereid, nadat ze de avond ervoor hun bepakking hadden getest om er zeker van te zijn dat al hun spullen in de kajaks zouden passen.
We begonnen via de smalle vaarwegen in de Jantjesplaat, met 2 hele lage bruggen, wat voor een uitdaging zorgde omdat het water hoger was dan normaal. De boeg van mijn volgeladen kajak ging net onder de brug door.

Van daaruit reisden we over de Sloot Beneden Petrus om te lunchen op de Rietplaat (R op kaart). Van daaruit gingen we oostwaarts, onder de Ganze en de Ruigt door om een ​​smalle sloot in te gaan (…op de kaart) die enige tijd geleden begaanbaar was toen ik er voor het laatst was. Helaas was het erg overgroeid met riet en alleen met veel moeite bevaarbaar, tegen het riet aanduwend en onder bomen duiken. Het kostte ons 50 minuten om 750 meter af te leggen! We hadden al snel moeten terugtrekken na het begin, maar na een tijdje leek het beter om door te gaan, want omdraaien was onmogelijk.

Na deze ervaring namen we een gemakkelijke route over Bevert, rond Nerzien Plaatje naar de camping op de boerderij, Boerderijcamping Van Bergeijk (B op kaart).

Hier waren we dankbaar dat we onze tenten konden opzetten, lekker konden eten en uitrusten. Met een kampvuur en een prachtige zonsondergang om de eerste dag af te sluiten.

Op zondag, na een koude nacht, zijn we laat begonnen, omdat we vanwege de marathon van Rotterdam niet te vroeg op de club konden aankomen. Nadat we de kajaks opnieuw hadden ingepakt, gingen we naar het westen, via de Ruigt en het Buiten Kooigat. Kort na het binnengaan van de laatste hoorde ik een grote plons aan mijn linkerhand (B op kaart), ik dacht meteen dat het een bever zou kunnen zijn, en tot mijn verbazing zag ik haar ongeveer 50 cm onder water zwemmen op niet meer dan 1 meter van mij, naast mijn kajak! Ik denk dat ze me uit haar territorium wilde begeleiden. Ik vroeg me af of ik een foto kon maken zonder een paar vingers te verliezen aan enorme hoektanden, maar ik slaagde erin om een ​​(slechte) foto te maken door een snelle steek in het water.
In de laatste Kanotities zei iemand dat ze probeerden de ‘Big Four’ in de Biesbosch te zien, maar ze zagen slechts één ijsvogel. Ik zag een bever, 4 ijsvogels en een visarend of zeearend – het was te ver weg om te zeggen welke. Ik miste dus alleen de vis- of de zeearend (welke ik ook niet had gezien), 3 van de vier is niet slecht!
Via het Gat van de Slek kwamen we terecht in een smalle sloot ten zuiden van Middelveld, waar alleen kajakkers komen. Daar stopten we voor de lunch (L op kaart), en een goede plek was het, beschut en al bezet door 2 kajakkers van Dajaks. Na deze pauze gingen we terug via het Gat van Van Kampen en terug naar de auto’s. De beladen kajaks de gladde oever op krijgen was een uitdaging, en toen we terugkwamen bij de club, was de volgende uitdaging om al het vuil eraf te krijgen, voornamelijk van het vuile water bij de steiger waar we uitstapten.
Iedereen genoot van deze tocht in een mooie omgeving.


Biesbosch (23-24 okt 2021)

Text: Mike Griffin
Photos: Vera & Mike

It was as if the weather gods were beaming down on us: after about 5 days of (heavy) rain and (strong) wind in Friesland, we had two beautiful days in the Biesbosch; wind force 3, a beautiful sunset on Saturday and appropriately sunny on Sunday! And then it rained again on Monday, so we were really blessed!

Route (click to enlarge)
Four kayakers took to the road on Saturday, then took to the water at the Spierings lock (S on map). Vera organised the trip with some support from me, James and Andrea were on their first camping trip with the kayak. They were very well prepared, having tested their packing the evening before, to ensure all their stuff would fit in the kayaks.
We started via the narrow waterways in the Jantjesplaat, where there were 2 very low bridges which gave us a challenge as the water was higher than normal. The bow of my fully-laden kayak only just passed under the bridge.
From there we travelled down the Sloot Beneden Petrus to stop for lunch on the Rietplaat (R on map). From there we went eastwards, below the Ganze and the Ruigt to enter a narrow ditch (… on map) that was passable some time ago when I was there last. Unfortunately it was very overgrown with reeds and only navigable with a lot of effort, pushing against the reeds and ducking under trees. It took us 50 minutes to travel 750 metres! We should have backed out soon after entering, but after a while it looked better to continue as turning around was impossible. After this experience we took an easy route over Bevert, around Nerzien Plaatje to the camp site on the farm, Boerderijcamping Van Bergeijk (B on map).
Here we were grateful to be able to put up our tents, have a good supper and rest. With a campfire and a beautiful sunset to round off the first day.

On Sunday, after a cold night, we started late, as we couldn’t arrive at the club too early because of the Rotterdam marathon. After re-packing the kayaks, we headed west, via the Ruigt and the Buiten Kooigat. Soon after entering the latter, I heard a big splash on my left (B on map), I immediately thought it might be a beaver, and to my surprise I saw her swimming about 50 cm under water no more than 1 metre from me, alongside my kayak! I think she was escorting me out of her territory. I wondered if I could take a picture without losing a few fingers to massive canines, but I managed to get a picture by a quick dip in the water.
In the latest Kanotities someone mentioned trying to see the ‘Big Four’ in the Biesbosch, but they only saw one kingfisher. I saw a beaver, 4 kingfisher and a fish eagle or sea eagle – it was too far away to tell which. So I only missed the fish or sea eagle (whichever I hadn’t seen), 3 out of four is not bad!
the Gat van de Slek we ended up in a narrow ditch south of Middelveld, where only kayakers come. There we stopped for lunch (L on map), and a good place it was, sheltered and already occupied by 2 kayakers from Dajaks. After this break we headed back via the Gat van Van Kampen and back to the cars. Getting the laden kayaks up the slippery bank was a challenge, and when we got back to the club the next challenge was getting all the grime off them, mainly from the dirty water at the jetty where we got out.
A good time was had by all, in this beautiful environment.