Breek Los in de Biesbosch (13/14 oktober)

<Scroll down for English + extra photos>

door Mike Griffin, foto’s door Eric & Mike

[Dit verslag is in het Nederlands geschreven en vervolgens vertaald met Google naar ‘Engels’. Waarom? Zie verder in het verhaal.]

Iede, Eric M., Ed H. en ik gingen de Biesbosch in om van de natuur, het mooie weer en twee rustige dagen te genieten! Ik heb altijd al willen kamperen in de Biesbosch, dit was mijn kans! Per dag waren we ongeveer 5 uur onderweg voor 17 km vaarkilometers.

Na wat problemen met vervoer, iets met een verlopen rijbewijs, gingen we op zaterdagochtend van de club weg met 2 kajaks op een auto en één kano op de andere auto. Iede en Eric wilden graag in een kano, Ed eigenlijk ook, maar mijn voorkeur ging uit naar een kajak dus moest Ed dat ook.

Vlak na de veerboot over de Nieuwe Merwede konden we de boten afladen en inpakken. Heel relaxt voor Iede en Eric – je hoeft niet allerlei kleine tassen te hebben voor de kano!

We gingen naar het zuiden, voorbij het Biesbosch Museum, richting de Rietplaat. Daar op het strand hebben we de eerste pauze gehouden, lunch voor de meesten. Het was tenslotte net na 12 uur! Vanaf daar probeerde we de sloten van Groene Plaat beoosten Honderd en Dertig (wat een bijzondere namen in de Biesbosch!) te bevaren, maar de boswachter (rietwachter?) had de sloten niet goed begaanbaar gemaakt. Het was al moeilijk genoeg met de kajaks, voor de kano nog moeilijker. Na 1 km was er geen doorgang meer en gingen we terug. Hardleers voeren we om de punt heen en probeerde vanaf de zuidkant de sloot te overwinnen. Helaas heeft de sloot – of het riet en omgevallen bomen – gewonnen en keerden we terug. Toch leuk, we kwamen niemand anders tegen (logisch) en konden genieten van de vogels, de bomen en de stilte. Ook zagen we veel kleine visjes zwemmen, plus een enkele zoetwaterkreeft!

Daarna gingen we zuidwaarts door het Gat van de Slek richting het strand aan de Amer. De drukte nam toe, en er waren veel meer boten en (tweebenige) dieren om naar te kijken. Op het strand was er zelfs een groep mensen aan het magneetvissen! Een magneet aan een koord werd tot 5 meter het water op geslingerd. Ik nam aan dat ze wisten dat vissen niet magnetisch zijn en dat ze op zoek waren naar ijzeren schatten op de bodem. Tijdens onze tweede lunch aldaar hebben ze niets gevangen, maar we vreesden voor de hoofden van kinders en honden tijdens het slingeren! Er was een hele groep mensen op het strand aan het genieten van het late zomerweer.

Een kort stukje Amer, met wind in de rug en wat verkeer, lag tussen ons en de camping aan het Gat van de Binnennieuwensteek, op de Visplaat. De camping was prima, we deelden een veldje met een vader, zoon en hun hond Willem. Iede had gerekend op een vegetarisch diner, maar de andere groep had veel te veel burgers bij de keurslager ingeslagen, dus nadat Willem tot de nok toe vol zat, waren er nog 2 burgers voor Iede! Het motto van deze tocht was rust, en de avond was bijzonder rustig; we hadden alle tijd om even uit te rusten, te koken en te eten, om vervolgens over te gaan in een periode van kletsen en drinken. Onderwerpen ’s avonds en op de rustplekken: de beste campingbranders, gedrag van een ‘groep’ ND-ers op zee, onprofessioneel gedrag van installateurs aan huis, de aard van de ras ND-er, verbouwen en/of samengaan, geschiedenis van ND, of dat reisverslagen wel of niet in het Engels geschreven moeten worden (je kan toch met Google vertalen…) en veel meer!

We hebben van een prachtige zonsondergang en -opgang genoten, diegene die op tijd op waren in ieder geval.

Het plannen van de route voor zondag ging ongeveer zo:

Iede: Mike, tochtleider, vertel ons wat de route van vandaag is!

Mike: Ik dacht om hier in te varen, dan om deze plaat, dan terug via dit gat, …

Iede: Je kan beter hier en dan daar, dan hier door, … etc.

Mike: OK, leuk dat je het vroeg…

Na een rustig ontbijt gingen we het Gat van Honderd en Dertig in, daarna een sloot aan het zuiden van de Noorderplaat, om vervolgens over de Ruigt de Bevert op, op zoek naar de paalcamping. Na twee keer te hebben moeten omdraaien hebben we een héle rustieke plek gevonden voor de eerste lunch, de paalcamping. We wilden de boswachter gaan vertellen dat het veel beter aangegeven moest worden. Het was ook nogal overwoekerd en ongeschikt voor meer dan 2 kleine tenten. Maar voor ons was het prima.

Daarna dachten we om even om Vijf Ambachten heen te varen, en na een paar honderd meter zagen we de echte paalcamping opdoemen! Op de kaart van 2018/2019 stond ie vlak naast onze rustplek. Die moeten we aan de ANWB doorgeven… We hebben ernaast ook een parkeer- en instapplaats ontdekt, misschien iets voor de volgende keer.

Terug via de Ruigt naar de Rietplaat voor een tweede lunch, dan via de Sloot Beneden Petrus terug naar de auto’s. Het was een mooi weekend, en vooral rustig!Break loose in the Biesbosch – 13-14 October

by Mike Griffin, photo’s by Eric & Mike

[This report is written in Dutch and then translated with Google to “English”. I’ve corrected the worst translations with [M: …], but left the more humorous ones.]

Iede, Eric M., Ed H. and I went into the Biesbosch to enjoy nature, the beautiful weather and two quiet days! I have always wanted to camp in the Biesbosch, this was my chance! We were traveling for about 5 hours per day for 17 km of sailing kilometers.

After some problems with transport, something with an expired driver’s license, we left the club on Saturday morning with 2 kayaks on a car and one canoe on the other car. Iede and Eric wanted to be in a canoe, Ed actually, but my preference was for a kayak so Ed had to too.

Shortly after the ferry on the Nieuwe Merwede we were able to unload and pack the boats. Very relaxed for Iede and Eric – you do not have to have all kinds of small bags for the canoe!

We went south, past the Biesbosch Museum, towards the Rietplaat. There on the beach we have the first break, lunch for most. After all, it was just after 12 o’clock! From there we tried the ditches of Green Plate east of Hundred and Thirty (what a special name in the Biesbosch!) to sail, but the forester (rietwachter? [M: reed warden]) had not made the ditches passable. It was difficult enough with the kayaks, for the canoe even more difficult. After 1 km there was no more passage and we went back. Hard leather [M: obstinately] we carried around the tip and tried to overcome the ditch from the south side. Unfortunately, the ditch – or the reeds and fallen trees – won and we returned. Still nice, we did not see anyone else (logically) and could enjoy the birds, the trees and the silence. We also saw many small fish swimming, plus a few freshwater crayfish!

Then we went south through the Slek Hole towards the beach on the Amer. The crowds increased, and there were many more boats and (two-legged) animals to watch. On the beach there was even a group of people with the magnet fishing! A magnet on a string was hurled up to 5 meters into the water. I assumed they knew that fish are not magnetic and that they were looking for iron treasures on the bottom. During our second lunch there they did not catch anything, but we feared the heads of children and dogs while swinging! There was a whole group of people on the beach enjoying the late summer weather.

A short piece of Amer, with wind in the back and some traffic, lay between us and the campsite at the Gat van de Binnennieuwensteek, on the Visplaat. The campsite was fine, we shared a field with a father, son and their dog Willem. Iede had counted on a vegetarian dinner, but the other group had too many citizens [M: burgers] in the keurslager, so after Willem was full to the ridge, there were still 2 citizens for Iede! The motto of this trip was rest, and the evening was very quiet; we had plenty of time to rest, cook and eat, and then move on in a period of chatting and drinking. Subjects in the evening and at the resting places: the best camping burners, behavior of a ‘group’ ND-ers at sea, unprofessional behavior of installers at home, the nature of the ND race [M: the real ND-er], remodeling and / or merging, history of ND , whether travel reports should be written in English (you can translate with Google …) and much more!

We enjoyed a beautiful sunset and sunrise, those who were up on time in any case.

Planning the route for Sunday went something like this:

Iede: Mike, tour leader, tell us what the route is today!

Mike: I was thinking of going into this, then this plate, then back through this hole, …

Iede: You can do better here and there, then here, … etc.

Mike: OK, nice that you asked …

After a quiet breakfast we went into the Hole of Hundred and Thirty, then a ditch at the south of the Noorderplaat, and then on the Ruigt de Bevert, in search of the pile camping. After having to turn around twice, we found a very rustic place for the first lunch, the pile camping. We wanted to tell the forester that it should be indicated much better. It was also rather overgrown and unsuitable for more than 2 small tents. But for us it was fine.

Then we thought to sail around Five Crafts, and after a few hundred meters we saw the real pile camping looming! On the map of 2018/2019 he was right next to our resting place. We have to pass them on to the ANWB … We have also discovered a parking and boarding point next to it, maybe something for the next time.
Back via the Ruigt to the Rietplaat for a second lunch, then via the Sloot Beneden Peter back to the cars. It was a nice weekend, and especially quiet!