Categoriearchief: English

Maastocht (19 sept ’21)

Scroll down for English

door Pedro, foto’s door Pedro, Mike, Marianne en Cees Grimbergen (groepsfoto)

Profiteren van de laatste dagen van de zomer, op zondagochtend, ging een groep avontuurlijke RCC en Never Dry kajakkers op pad voor een tocht op de kronkelende Maas. We besloten om vanaf de club te peddelen om de ervaring wat pittiger te maken, waarbij we onder lage bruggen moesten varen en de boot over het Oostplein moesten dragen. Na terugkeer naar het water in de Rotterdamsche Admiraliteit marina (Boerengat), dreven we langs de rechteroever van de Maas en staken we onder de Willems- en Erasmusbruggen door met de stroming in ons voordeel.

Rond Delfshaven reisden we een paar minuten terug in de tijd terwijl we peddelden naast een oude zeilschip.

Daarna staken we de Maas over en stopten voor een zonnige lunchpauze op het quarantainestrand Heijplaat, een historisch gebied waar ooit zeelieden die met tropische ziekten aankwamen in quarantaine werden geplaatst. Rond deze tijd veranderde de stroming in ons voordeel: onze quarantaine werd opgeheven en met een schone gezondheidsverklaring voeren we terug. Helaas wachten de hongerige avonturiers nog steeds op de koekjes die Susanne beloofde mee te nemen voor de lunch.

Naast de natuurlijke fauna die gebruikelijk is op de Maas, zoals grote containerschepen, snelle watertaxi’s en toeristische speedboten, zagen we een gele waterbus zwemmen in de wateren rond het schip SS Rotterdam. Gelukkig leek geen van deze wezens verrast door de nieuwsgierige kajakkers die in de buurt dreven.

Onderweg vonden we de tijd om te poseren voor wat foto’s met de skyline van Rotterdam op de achtergrond. Dit jaar besloot Pedro, ondanks het aangename weer en het fantastische uitzicht, om niet te gaan zwemmen. Op de terugweg verzamelden Pedro, Pim en Susanne de energie om een ​​snelle omweg door de oude haven te maken. Eindelijk, terug in de club, was het tijd om wat hete koffie te drinken en bij te komen terwijl we nadachten over ons volgende avontuur.

Eric, Gertjan, Ivo, Juliëtte, Marianne, Mike, Pim en Susanne, bedankt voor het gezelschap en de fijne tijd! Het was een fantastische zondag.


MAAS TRIP (19 SEPT ’21) 

by Pedro, photos by Pedro, Mike, Marianne and Cees Grimbergen (group photo)

Taking advantage of the final days of summer, on Sunday morning, a group of adventurous RCC and Never Dry kayakers headed out for a trip on the winding Maas river. We decided to sail from the club to spice up the experience, requiring the paddlers to sail under low bridges and carry the boat over Oostplein. After returning to the water in the Rotterdamsche Admiraliteit marina (Boerengat), we drifted along the right bank of the Maas, crossing below the Willems and Erasmus bridges with the current in our favor.

Around Delfshaven, we travelled back in time for a few minutes as we paddled beside an old sailing ship.

Then we crossed the Maas and stopped for a sunny lunch break at the quarantine beach Heijplaat, a historical area where sailors arriving with tropical diseases were once quarantined. Around this time, the current changed in our favor: our quarantine was lifted, and, with a clean bill of health, we paddled back. Unfortunately, the hungry adventurers are still waiting for the cookies Susanne promised to bring for lunch.

In addition to the natural fauna customarily found on the Maas, such as big container vessels, fast water taxis, and tourist speed boats, we caught sight of a yellow water bus bathing in the waters around the SS Rotterdam ship. Thankfully, none of these creatures seemed surprised by the curious kayakers floating nearby.

Along the way, we found the time to pose for some pictures with the Rotterdam skyline in the background. This year, despite the pleasant weather and fantastic view, Pedro decided against going for a swim. On the way back, Pedro, Pim, and Susanne summoned the energy to make a quick detour through the old harbor. Finally, back at the club, it was time to drink some hot coffee and recover while thinking about our next adventure.

Eric, Gertjan, Ivo, Juliëtte, Marianne, Mike, Pim, and Susanne, thanks for the company and the excellent time! It was a fantastic Sunday.

Maas-tocht (17 april 2021)

Scroll down for the English version!

17 km, 2:40 uur vaartijd

door Mike Griffin, foto’s door Nena & Iede (klik een foto om te vergroten)

Hoe houd je een leuke tocht in corona-tijd? Gelukkig is het met kajakken niet heel ingewikkeld – afstand houden op de club en aan de kant, en twee personen per auto. Op het water houd je makkelijk 1,5 m afstand, en het is ‘oude-normaal’ genieten!

Wat niet zó genieten is, is om 7.30 op de club te verzamelen, maar het tij wacht op niemand. Om de stroming mee te pikken, heen en weer, wilde de planning van Iede dat we voor 9.00 op het water zouden zijn, en dat is goed gelukt. Het is hoog water en het strand bij De Esch is nog maar een strandjé, net groot genoeg voor zeven boten.

De route – van de groene pin in het westen; heen aan de zuidoever, terug aan de noordoever.

Het is altijd goed uitkijken op de Nieuwe Maas, ook op zaterdag zijn er grote vrachtschepen, dus moesten we even wachten bij het oversteken. Daarna konden we achter het eiland van Brienenoord varen, waar de nieuwe brug te zien is.

Oversteken

Het Eiland van Brienenoord (sinds 1904) wordt omgevormd naar een getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen. Het doel is zowel het vergroten van de natuurlijke dynamiek als het maken van een aantrekkelijk recreatielandschap. Binnenkort wordt de oude brug gesloopt en vervangen door een tweede, vaste brug. De werkzaamheden zijn voor de zomer van 2021 gereed.

Om het Eiland van Brienenoord

De groep – Nena, Iris, Susanne, Henk Jan, Harm, Iede en ik – genoten van de stroming, alleen waren er weinig surfbare golven. Toch heb ik op een van de zeldzame golven tegenover de ark van Noach een snelheid van 16 km/u gehaald!

Het was een vlotte tocht en om kwart voor tien staken we over naar de noordoever, eigenlijk onze vaste pauzeplek aan de punt van Eiland de Zaag. Ook hier was het klein: we konden maar 2 of 3 boten op het strandje kwijt en dan ook niet hoog genoeg om uit het gevaar van golfslag te liggen.

Maar een klein strandje

We gingen een stukje verder. De volgende inham had borden van ‘Geen toegang’ en na een blik op de politieboot aan de andere oever, leidde Harm ons een stukje verder.  Iets verderop was er een strandje dat groot genoeg was, en in de zon lag.

Pauze in de zon!

Dit strandje groeide met zeker 2 meter in de 40 minuten dat we daar lagen, een goed teken: eb betekent stroming mee op de terugweg!

Brug in aanbouw – is dit misschien de nieuwe brug voor het Eiland van Brienenoord?

Terug achter de Zaag en weer de Nieuwe Maas op, vlak bij de ark. Ik denk dat het niet echt van Noach was, want hij hoefde zijn giraffen niet vast te sjorren om ervoor te zorgen dat ze niet door de wind meegenomen werden!

De ark met een gesjorde giraffe

Bij de samenvloeiing van de IJssel en de Maas staken we weer over, daarna onder de Van Brienenoordbrug in een aardige stroming. Ik voer ongeveer 9-10 km/u stroomafwaarts en ongeveer 5 km/u stroomopwaarts (ik moest het even testen): dus 4-5 km/u stroming!

Weer de Van Brienenoordbrug, in goed weer

Terug naar het strandje – dat inmiddels weer een strand was geworden, compleet met één strandtoerist met kleed en radio. Net voor 12 uur terug en gelukkig ook voor Harm: hij kreeg op dat moment een telefoontje dat er een vaccinatie voor hem klaarlag mits hij binnen een kwartier op de prikplek kon zijn! Dat is ook gelukt, alhoewel ze niet veel klanten in wetsuit zullen krijgen!

Een geslaagde tocht, best relaxed en met mooi weer. Op naar de volgende!

English version!

Maas trip – Sunday 17 April 2021 – 17 km, 2:40 paddling time

by Mike Griffin, photos by Nena & Iede (click a photo to enlarge)

How do you organise a good trip in the corona age? Fortunately with kayaking it’s not very complicated – keep your distance at the club and on the shore, and two people per car. On the water you can easily keep a distance of 1,5 m, and it’s ‘old normal’ fun!

What is not much fun is to gather at the club at 7.30, but the tide doesn’t wait for anyone. To paddle with the current, back and forth, Iede’s plan had us on the water before 9:00 am, and we succeeded. It was high tide and the beach at De Esch was a little beach, just big enough for seven kayaks.

The route – from the green pin to the west; out on the south bank, back on the north bank.

One must always keep a lookout on the Nieuwe Maas, there are large cargo ships, also on Saturdays, so we had to wait a while before crossing. Then we could paddle behind the island of Brienenoord, where the new bridge can be seen.

Crossing the Nieuwe Maas

The Van Brienenoord island (est. 1904) is being transformed into a tidal park where ebb and flow have more influence. The aim is both to increase the natural dynamics and to create an attractive recreational landscape. The old bridge will soon be demolished and replaced by a second, permanent bridge. The works will be completed before the summer of 2021.

Around the Van Brienenoord island

The group – Nena, Iris, Susanne, Henk Jan, Harm, Iede and I – enjoyed the current, but there were few surfable waves. Still, on one of the rare waves opposite Noah’s Ark, I managed to reach a speed of 16 km/h!

It was a smooth trip and at a quarter to ten we crossed to the north bank, actually our regular stop at the tip of De Zaag island. Here too the beach was small: we could only park 2 or 3 boats on the beach and also not high enough to be out of the danger of waves.

Only a small beach

So we went a little further. The next cove had “No Entry” signs and after a look at the police boat on the other bank, Harm led us on. A little further there was a beach that was big enough, and was in the sun.

Break in the sun!

This beach grew by at least 2 meters in the 40 minutes that we were there, a good sign: low tide means paddling with the current on the way back!

Bridge under construction – is this perhaps the new bridge for the Van Brienenoord Island?

Back behind the Zaag and return on the Nieuwe Maas, close to the ark. I don’t think it really belonged to Noah, because he didn’t have to lash his giraffes down to keep them from being taken by the wind!

The ark with a lashed down giraffe

At the confluence of the IJssel and the Maas we crossed over again, then under the Van Brienenoord Bridge in a good current. I was paddling about 9-10 km/h downstream and about 5 km/h upstream (I just had to test it): so 4-5 km/h current!

Again the Van Brienenoord bridge, in good weather

Back to the beach – which had now become a sizable beach again, complete with one beach tourist with a towel and radio. We were back just before noon, and luckily for Harm too: at that moment he received a phone call that a vaccination was ready for him, provided he could be at the vaccination location within 15 minutes! He succeeded, although they won’t get many customers in a wetsuit!

A successful trip, quite relaxed and with good weather. On to the next trip!

Tocht op IJsselmeer

Scroll down for English version.
Rondje Texel werd IJsselmeer

Tochtverslag van: Berend

Een rondje Texel tijdens de Pasen was tot in detail voorbereid en leek zo mooi. Op het laatst ging dit niet door wegens de harde wind. Het alternatief werd de Friese kust tussen Makkum en Stavoren. Een camping in Workum werd de uitvalsbasis voor Erik, Marianne, Iede en Berend (allen van Never Dry), plus gaste Vera uit Haarlem.

Niet dat het daar nou zo rustig was. De wind joeg daar evengoed over de strandcamping pal aan het IJsselmeer, tot grote ergernis van Berend die per abuis een strandtentje had meegenomen in plaats van zijn echte tentje. Hij sliep dan maar in zijn steenkoude bus in een te dunne slaapzak. Gelukkig kon iedereen nog wat schuilen achter een rechtop geplaatste tarp van Iede. De bus diende ook nog als kookplaats en op dag twee als foodtruck langs de route omdat Berend het varen voor gezien hield.

De eerste dag begon binnendoor over sloten en kanalen van Workum omhoog naar Makkum. Meteen een straffe tegenwind maar scharrelend langs de rietkragen was er nog enige beschutting. In Makkum een patatje en koffie terwijl een lokale Friese lolbroek riep: ‘Dit is Workum, hoor.’ Eenmaal op het IJsselmeer pakten we de surf terug naar Workum. Berend trok wat nerveus zijn zelfgemaakte zeiltje op om ‘m eens stevig te testen. Dat beviel prima eenmaal op de golven. De rest van de trip moest hij vooral afremmen en achterwaarts peddelroer geven.

Dag twee ging van Workum verder zuidwaarts naar Stavoren. Ditmaal meteen over het IJsselmeer. Vier stoere vaarders waren in de verte te zien, af en toe wegzinkend achter de golven. Berend reed langs bij Stavoren en serveerde koffie en gebakken eitjes. Daarna binnendoor weer terug. Rond vijf uur op de camping met nog somberder weersverwachtingen. Poolwinden waren op komst met hagel. Iedereen kreeg het op z’n heupen. Plotseling viel het besluit: inpakken en wegwezen. We waren om 22.00 uur weer thuis, net voor de avondklok. Ondanks het wat tegenvallende weer een mooie ervaring rijker.

De volgende dag toonden de media de schade door de noorderstorm. Strandhuisjes weggewaaid in zee, golven van 6,5 meter hoog op de Noordzee. Texel mijden was een wijs besluit.

Foto’s: Marianne R.

Circumnavigating Texel turned into trip along IJsselmeer

Trip report by: Berend

A round of the isle of Texel during Easter was meticulously prepared in detail and seemed so beautiful. In the end, strong winds forced us to waver this plan. The alternative became the IJsselmeer along the Frisian coast between Makkum and Stavoren. A campsite in Workum became the base for Erik, Marianne, Iede and Berend (all from Never Dry), plus guest Vera from Haarlem.

Not that it was all so quiet there. The wind chased over the beach campsite right on the IJsselmeer, much to the annoyance of Berend who had mistakenly brought a little beach shelter instead of his real tent. He would sleep in his stone cold van in an overly thin sleeping bag. Luckily, everyone could hide behind an upright tarp from Iede. The bus also served as hobs and on day two as a food truck along the route because Berend was fed up with kayaking already.

The first day started on land behind the dikes through locks and canals from Workum up to Makkum. Immediately a punishing headwind threw its worst at the group but scurrying along the reed collars there was still some occasional shelter. In Makkum a french fries and coffee was ordered while a local Frisian wise guy shouted: ‘This is Workum, you know.’ Once on the IJsselmeer we took the surf back to Workum. Berend nervously pulled up his homemade sail to test it firmly. It worked fine once on the waves. For the rest of the trip, he had to slow down and press hard on his backward paddle rudder as always on a strong down wind.

Day two went from Workum further south to Stavoren. This time directly over the IJsselmeer. Four tough kayakkers carved their way in the distance, occasionally sinking behind the waves, as Berend could watch them as he drove by to Stavoren to serve coffee and fried eggs from his now much beloved foodtruck. Then back inside north again with some protection from severe headwinds.

Around five o’clock at the campsite even more gloomy weather forecasts showed up at all cellphones. A polar ‘autostrada’ high in the sky was on its way with hail and even more wind and plummeting temperatures. Everyone got somewhat restless. Suddenly the decision fell: let’s pack up and get out! Even though we had actually planned to leave the next day. We got home at 10pm, just before curfew. Despite the disappointing weather they all had a good experience.

The next day the media showed the damage from the northerly storm. Beach houses blown away in the sea, waves of 6.5 meters high in the North Sea. Avoiding Texel was a wise decision. Packing up one day earlier was even wiser.

Photos: Marianne R.

Vlaardingse Vlietlanden (27 sept 2020)

Scroll down for the English version!

Verslag van Marieke, Foto’s door Debby, Nena, Marieke en Mike

Op zondag 27 september stond de tocht naar de Vlaardingse Natuur op het programma, een laagveengebied ook wel ‘de Vlietlanden’ genaamd. Hoewel ik al 2 jaar lid ben bij Never Dry (met een half jaar tussenstop), is dit (pas) mijn derde dagtocht en de eerste waarbij we niet van de club vertrokken! Een nieuw avontuur dus.

We verzamelden om 9 uur op de club waar een een lekkere harde wind stond en het weer zag er niet al te gezellig uit. We waren met z’n 9en; een hele leuke groep van intermediate beginners tot zeer ervaren!

De route / the route

Vooraf was regen voorspeld – maar hoeveel regen, dat was nog de vraag. Of zou het toch helemaal niet gaan regenen? Om het zekere voor het onzekere te nemen was ik de dag ervoor toch maar even naar Arjan Bloem in Wormer gereden (ik woon in Den Haag) gezien ik niet echt iets voor de regen had en daar een anorak aangeschaft. Maar uiteindelijk bleek deze helemaal niet nodig te zijn! Terwijl we de boten op de kanokar laden, blies de wind de wolken langzamerhand weg en kwam zowaar de zon te voorschijn.

Donkere wolken bij zonsopgang op de Kralingse plas / Dark clouds at sunrise over the Kralingse plas

Na een korte rit kwamen we aan bij Kanovereniging ‘Natsec’ waar we van de faciliteiten in het imposante clubhuis gebruik konden maken. Nena vertelde me dat ze het leuk en interessant vindt om andere kanovereningen in Nederland te zien, en daar was ik het helemaal mee eens!

Het imposante clubhuis – wat een ruimte! / The impressive club house – so much space!

Na wat denkwerk over wat ik wel en niet zou meenemen en aandoen (ik heb nog niet helemaal m’n ritueel/ritme gevonden) zaten we allemaal al snel op het water en gingen we op weg!

We vertrokken op tijd vanaf Kanovereninging ‘Natsec’ / We left on time from Canoe Club ‘Natsec’

En wat een heerlijk weer! We voeren eerst over de Vlaardingervaart en sloegen toen linksaf de Middelvliet op. We hadden wind mee, wat zeker hielp bij deze rechte stukken, dus we kwamen al heel snel aan bij café ’t Jachthuis waar we zouden lunchen. Maar deze fitte groep was nog lang niet moe dus we besloten om naar Maasland te varen en daar een lunchplek te zoeken.

Op weg naar Maasland / On our way to Maasland

Toevallig had ik deze zomer een rondvaart in dit gebied gedaan dus ik kende de omgeving al enigzins, maar het was veel leuker om de meerkoeten, kuifeenden en het moerasbos vanaf de kajak te bezichtingen! Een echt Hollands landschap, wat nooit is ingepolderd en waardoor de bodem niet is ingeklonken en het gebied hoger ligt dan de omringende polders.

Door de Vlietlanden / Through the Vlietlanden

In Maasland vonden we een relaxte plek voor de meegebrachte lunch, en Susanne had heerlijke gemberkoekjes meegebracht! Via de Noordvliet (nu wind tegen) kwamen we weer aan bij café ’t Jachthuis. Een deel van de groep sloeg linksaf om door de kleine grachtjes te varen en het riet- en hooiland wat meer te ontdekken, en het andere deel van de groep (waaronder ik) ging met Marianne naar ‘t café voor de nodige toiletbreak en een kopje koffie.

We moesten nog een stuk varen over de Noordvliet en toen sloegen we weer rechtsaf de Vlaardingervaart op, vanwaar het niet zo ver meer was naar Natsec. Het was hier ook wat meer beschut wat wel lekker was het laatste stuk. Ik had in de tussentijd toch maar een extra jas aan gedaan, maar had het alweer gauw warm!

Weer terug op de Vlaardingervaart, lekker uit de wind / Back on to the Vlaardingervaart, sheltered from the wind

Eenmaal aangekomen bij Natsec werden we verwelkomd door de heerlijke geur van tosti’s en gesmolten kaas. Wellicht een idee om (weer?) een tostijzer aan te schaffen bij Never Dry? 😊 Efficient worden de boten weer op de aanhangwagen geladen en rond half 4 waren we weer terug op de club en lagen de boten weer op hun plek.

Wat gaat dat toch snel! / So efficient and quick!

Het was heel heerlijke dag op het water en ondanks dat het weer minder wordt, kijk ik nu al uit naar mijn volgende tocht!! Een goede regenjas heb ik gelukkig al 😉

English version!

Trip report by Marieke, photos by Marieke, Nena, Debby, and Mike

On Sunday September 27th, a trip to the Vlaardingse Natuur was scheduled, a low moor area also called “the Vlietlanden”. Although I’ve been a member of Never Dry for 2 years (with a break of a half a year), this is (only) my third day trip and the first where we didn’t launch from the club! So a little new adventure.

We gathered at the club at 9 o’clock; there was a strong wind and the weather didn’t look too ‘gezellig.’ There were 9 of us in total; and a very nice group from intermediate beginners to very experienced!

The forecast was rain; but how much rain, that was still the question. Or would there be no rain at all? I decided to drive to Arjan Bloem in Wormer on Saturday anyway to buy an anorak just in case; I had to get one one day anyway! But I didn’t need it at all in the end! As we were loading the boats on the trailer, the strong wind blew the clouds away and the sun started to slowly come out.

After a short drive we arrived at Canoe Club “Natsec”; a huge club house with nice facilities that we could use. Nena told me that she likes to visit other canoe clubs to see what they are like, and I couldn’t agree more.

It took me a little while to decide what to bring/wear and what not to bring/wear (I suppose the more trips you do, the quicker this goes!). Once that was all done, we put our boats in the water, and off we went!

And what great weather! We first kayaked over the Vlaardingervaart and then turned left onto the Middelvliet. We had the wind in our back, so we soon arrived at Café ‘t Jachthuis, the place where we would have lunch. However this fit group wasn’t tired at all yet, so we decided to go to Maasland and find a spot to have lunch there.

Coincidentally, I had already done a boat trip in this area this summer, so I was quite familiar with the surroundings, however it was much more interesting to see the coots, tufted ducks and ‘swamp forest’ from your kayak! It’s a typically Dutch landscape that has never been reclaimed, so that the soil is not settled and the area is higher than the surrounding polders.

In Maasland we found a great spot for our lunch; and Susanne had brought delicious ginger biscuits! We kayaked back via the Noordvliet and arrived at Café ‘t Jachthuis once again. Part of the group turned left to discover the smaller canals of the ‘swap forest’ in some more detail, and the other part of the group (including me) joined Marianne for a loo break and coffee at the café.

Back together again, we continued on the Noordvliet to then turn right again onto the Vlaardingervaart. It was a bit less windy there and soon enough we arrived back at the club. I had put an extra coat on after we left the café, but in hindsight it was way too warm!

As soon as we returned to Natsec, we were welcomed by the delicious smell of melted cheese and toasties. Some of us were getting hungry again; perhaps an idea to (re)introduce a toastie machine at Never Dry? 😊 We put the boats back on the trailer again and got back to Rotterdam around 15.30.

It was a fantastic day on the water and despite the fact that we are moving towards winter now, I am very much looking forward to my next trip!! I already have an anorak 😉

Niers en Maas-tocht – 4-6 september 2020

Afstand: 29 + 21 km, 5 + 4 uur vaartijd
Distance: 29 + 21 km, 5 + 4 hours paddling time

Tekst door Mike Griffin, foto’s door Marianne Roest en Mike Griffin
Text by Mike Griffin, photos by Marianne Roest and Mike Griffin

Deze tocht stond in de teken van keuzes, dus beginnen we hier ook mee: A = lees het verhaal tot het einde, B = kijk alleen naar de foto’s en C = lees de titel en ga door met je social media. “Erik, wat is je keuze?” Erik: ”D!”

This tour was all about choices, so we start with this too: A = read the story to the end, B = just look at the photos and C = read the title and continue with your social media. “Erik, what is your choice?” Erik: “D!”

Kaart – de route: zaterdag op de Niers van ① naar ⑤, zondag de Maas van ⑤ naar ⑦ en terug naar ⑤ / Map – the route: Saturday on the Niers from ① to ⑤, Sunday on the Maas from ⑤ to ⑦ and back to ⑤

Vrijdag gingen we met z’n zevenen naar Gennep om de tenten op een mini-camping ⑤ op te zetten. Harm & Ilja waren eerder op pad gegaan om de in- en uitstapplaatsen te bekijken plus eventuele barrières. De camping was klein maar fijn, rustig, vriendelijke (permanente) mensen in de caravans, groen er omheen met uitzicht over de rivier de Niers en wifi bereik in alle tenten!

On Friday seven of us went to Gennep to set up the tents on a mini-camping site ⑤. Harm & Ilja had previously set out to view the entry and exit points plus any barriers. The campsite was small but nice, quiet, friendly (permanent) people in the caravans, greenery around it with a view over the river Niers and WiFi coverage in all tents!

Het weiland voor de camping en de Niers / The pasture in front of the campsite and the Niers

Na het eten en een bespreking van de route op de Niers voor zaterdag gingen we vroeg naar bed, maar slapen werd even bemoeilijkt door enkele plattelandse geluiden: de balkende ezel vlak achter mijn tent en de hossende jeugd op een parkeerplaats een paar honderd meter van de camping. Gelukkig hield het na een tijdje op en ik sliep door tot ik wakker gemaakt werd door ganzen en een haan; elke 10 tot 17 seconden kraaide de haan gevolgd door de ganzen! Jammer dat het pas 6 uur was…

Maar ik klaagde niet want we moesten vroeg op om te gaan zwemmen in de Niers; Erik, Marianne, Ilja en ik trokken de stoute schoenen aan, plus enig neopreen, om de Niers stroomopwaarts te zwemmen. Erik en Marianne kwamen na ongeveer 500 m niet verder dan een barrière van waterplanten, Ilja en ik draaiden iets eerder om door de kou en mijn gebrek aan conditie. We waren wel goed wakker en klaar voor wat de dag zou brengen!

Het plan was om voorbij Goch in Duitsland in te stappen, en naar de camping terug te varen. Dit betekende dat we heen en weer met auto’s moesten rijden. We stapten om tien voor 12 in, bij een verhuurbedrijf ① waar grote groepen mensen met weinig vaarervaring en veel bier (mannen) of andere drank (vrouwen) op vlotten of rubberen bootjes stapten om stroomafwaarts te drijven, zingend (mannen) of kletsend (vrouwen). Nee, we zagen geen gemengde groepen. De Niers stroomde ongeveer 1 – 1,5 km/uur en met onze vaartechniek konden we ze allemaal vrij snel inhalen.

After dinner and a discussion of the route on the Niers for Saturday, we went to bed early, but sleeping was made difficult by some rural noises: the braying donkey just behind my tent and the hip-hopping youth in a parking lot a few hundred meters from the camping. Fortunately it stopped after a while and I slept until I was awakened by geese and a rooster; every 10 to 17 seconds the rooster crowed followed by the geese! Too bad it was only 6 o’clock…

But I wasn’t complaining because we had to get up early to go for a swim in the Niers; Erik, Marianne, Ilja and I took the plunge, to swim the Niers upstream. Erik and Marianne did not get further than a barrier of water plants after about 500 m, Ilja and I turned around a little earlier due to the cold and my lack of fitness. We were awake and ready for what the day would bring!

The plan was to start paddling past Goch in Germany and return to the campsite. This meant that we had to drive back and forth with cars. We were all in the kayaks at ten to 12, at a rental company ① where large groups of people with little boating experience and lots of beer (men) or other drinks (women) got on rafts or rubber boats to float downstream, singing (men) or chatting (women ). No, we did not see any mixed groups. The Niers flowed at approximately 1 – 1.5 km/hr and with our paddling technique we could overtake them all fairly quickly.

Op de Niers, achtervolgd door een feestvlot / On the Niers, chased by a party raft

De Niers is mooi, op plaatsen vrij ondiep maar goed bevaarbaar. Een passant bij Kessel vertelde ons dat het een paar weken geleden zo droog was dat het bijna een looppad was geworden! Op plekken loopt het door bossen, op anderen meanderend door weilanden en dorpjes.

The Niers is beautiful, fairly shallow in places but doable. A passer-by at Kessel told us that a few weeks ago it was so dry that it almost became a walkway! In places it runs through forests, in others meandering through meadows and villages.

De groene Niers / The green Niers

Na een paar kilometer kwamen we in Goch aan, er was niet veel te zien maar de rivier splitste zich en Erik en Harm namen de rechter tak terwijl de route benadrukte om de linker te nemen. Helaas waren ze na een paar honderd meter weer van de partij, een paar krassen rijker. Aan de oever ② hebben we geluncht, samen met een zwerm wespen.

After a few kilometers we arrived in Goch, there was not much to see but the river split and Erik and Harm took the rightmost branch while the route emphasized to take the left. Unfortunately, after a few hundred meters they were back with the group, a few scratches richer. We had lunch on the shore ②, along with a swarm of wasps.

Beverbewijs / Beaver evidence

Langs de oever zagen we beveractiviteit, een flink aantal bomen – vooral knotwilgen – waren omgeknaagd of hadden een slanke taille. Het is indrukwekkend om te zien hoe groot een beverhap is! Onderweg zagen we een keer of vijf een ijsvogel vliegen, vaak een heldere kobaltflits van een oever naar de andere. De rivier kronkelde door een mooi stuk natuur, met diverse planten en zwanen; het weer bleef mooi, zonnig en niet te warm.

Along the bank we saw beaver activity, quite a few trees – especially pollard willows – had been gnawed or had a slim waist. It is impressive to see how big a beaver bite is! On the way we saw a kingfisher flying about five times, often a bright cobalt flash from one bank to the other. The river meandered through beautiful nature, with various plants and swans; the weather remained beautiful, sunny and not too hot.

Marianne en Nena voor de St. Stephanuskerk in Kessel (D) / Marianne and Nena in front of the St. Stephanus church in Kessel (D)

Hierna kwamen we een hindernis (@) tegen. De waterplant die we bij de camping zagen is een plaag en heeft de laatste 20 km of zo de Niers in z’n greep. Het heet de Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), is niet inheems maar breidt zijn areaal uit doordat planten afkomstig van aquaria ten onrechte in het milieu gebracht worden. Om de plaag tegen te gaan is een pijp over de rivier gelegd die het drijvende groen lijdt naar een grote grijper die vervolgens de planten aan de kant dumpt om afgevoerd te worden. We konden door een splitsing in de pijp glippen en zonder problemen voorbij de grijper varen, doordat die niet in bedrijf was.

Hierna stopte we in een weiland ③ voor een 2e lunch! Tegenover ons was een kudde Hooglandvee aan het pootjebaden, prachtige dieren. Tijdens deze pauze was het idee geboren om in Gennep ④ te stoppen voor friet (of patat voor de Rotterdammerts). Dus, A = stoppen voor friet, B = doorvaren, wat doen we? Erik: “C!”

After this we encountered an obstacle (@). The aquatic plant we saw near the campsite is a pest and has taken hold of the Niers for the last 20 km or so. It is called the Giant Pennywort (Hydrocotyle ranunculoides), it is not indigenous but expands its acreage by plants from aquariums introduced into the environment. To combat the plague, a pipe has been laid across the river that leads the floating greenery to a large grabber that then dumps the plants on the bank for disposal. We were able to slip through a gap in the pipe and pass the grabber without any problems because it was not operating.

After this we stopped in a meadow ③ for a 2nd lunch! Opposite us a herd of Highland cattle was paddling, beautiful animals. During this break the idea was born to stop in Gennep ④ for fries (or patat for the Rotterdammerts). So, A = stop for fries, B = continue paddling, what do we do? Erik: “C!”

Schotse hooglanders / Scottish highlanders

Na friet voor de meesten konden we de safari doorzetten, richting de camping, wetend dat er nog minstens één barrière was vlak voor de camping. En inderdaad, eerst een plek waar de ranuncules een vlot over de hele rivier maakte. Met veel moeite konden we ons, kajak en al, er overheen trekken aan de plantenstengels. Verder was er een balk (#) vlak voor de volgende navel-grijper. Hier was het een kwestie van uitstappen op de balk, boot overheen tillen en dan weer instappen; deed me denken aan de ijzeren balk over het water in De Blauwe Verbinding bij een vorige tocht. Nogmaals vlak voor de camping was er nog een oever-tot-oever vlot van die hydroklote ranuncules, deze keer veel dikker, dikker zelfs dan onze kajaks hoog waren! Met de ervaring van de vorige keer was het wachten tot de eerste persoon erdoor heen was en dan allemaal zijn spoor volgen.

After fries for most of us, we were able to continue the safari, towards the campsite, knowing there was at least one more barrier right in front of the campsite. And indeed, first a place where the ranuncules made a raft over the whole river. With a lot of effort we were able to pull ourselves, kayak and all, over it by grabbing the plant stems. There was also a beam (#) just in front of the next navel grab. Here it was a matter of getting out on the beam, lifting the boat over it and then getting back in; it reminded me of the iron beam over the water in De Blauwe Verbinding on a previous trip. Again just before the campground there was another bank-to-bank raft of those hydro#$^%@*& ranuncules, this time much thicker, thicker even than the hight of our kayaks! With the experience from last time, it was just a case of waiting for the first person to get through and then all follow their trail.

Harm baant zich een weg door de muur van waternavel / Harm makes his way through the wall of pennywort
Henk neemt de balk / Henk takes the beam

In een overwinningsroes zijn we doorgevaren, voorbij het uitstappunt bij de camping om te kijken hoe het was op de Maas. Nuttig om oriëntatiepunten te noteren voor wanneer we morgen vanuit de Maas hier rechtsaf de Niers op moeten varen. Hierna was het terug naar de uitstapplek ⑤ om te douchen en koken terwijl de 3 chauffeurs de auto’s gingen halen.

We sailed on in a victory rush, past the exit point at the campsite to see what it was like on the Maas. Useful to note down landmarks for when we have to turn right from the Maas tomorrow onto the Niers. After this it was back to the exit point ⑤ to shower and cook while the 3 drivers went to get the cars.

Overwinningsroes – de Maas op! / Victory rush – to the Meuse!

Bij de tenten werd een idee geopperd in de vorm van, “Dat autorijden neemt veel tijd in beslag, dus wat willen jullie morgen doen? A = rijden naar Wel om daar in te stappen en naar de camping te varen (oorsprokelijk plan), B = bij de camping instappen, stroomopwaarts de Maas opvaren en dan terugvaren.” Erik: “C!”

An idea was put forward at the tents in the form of, “Driving a car takes a lot of time, so what do you want to do tomorrow? A = drive to Wel and paddle back to the campsite (original plan), B = start at the campsite, paddle upstream on the Maas and then paddle back. ” Erik: “C!”

Zondagochtend, weer de Maas op / Sunday morning, back on the Maas

Op zondagochtend konden we rustiger opstaan, maar de tenten moesten wel ingepakt worden. Vanaf de camping gingen we de Maas op en dan stroomopwaarts richting Boxmeer. De Maas is natuurlijk veel breder dan de Niers, het was best mooi en zonder ranuncules! Na ongeveer 5 km gingen we een oude meander van de Oude Maas op, naar het clubhuis van WSV Boxmeer ⑥. De man met bardienst was verbaasd toen 7 kajakkers voor koffie binnenvielen. Koffie kon hij serveren maar niets te eten! Ook geen vlaai, al zaten we op dat moment in Noord-Brabant dus een worstenbroodje was misschien toepasselijker geweest. Aan de koffie ontstond de discussie: “A = uitstappen en overdragen naar de Maas, of B = Terugvaren naar de Maas?” Erik: “C!”

On Sunday morning we could get going at a more relaxed pace, but the tents had to be packed. From the campsite we went up the Maas and then upstream towards Boxmeer. The Maas is of course much wider than the Niers, it was quite beautiful and without ranuncules! After about 5 km we went up an old meander of the Oude Maas, to the clubhouse of WSV Boxmeer ⑥. The man on bar duty was surprised when 7 kayakers dropped in for coffee. He could serve coffee but nothing to eat! No vlaai either, although we were in North Brabant at the time, so a worstenbroodje might have been more appropriate. Over coffee the discussion arose: “A = get out and portage to the Maas, or B = Paddle back to the Maas?” Erik: “C!”

Op de Maas / On the Maas
Paarden die waterplanten eten / Horses eating river plants

We zijn teruggevaren tot we weer bij de Maas kwamen en gingen verder stroomopwaarts. Bij het volgende stukje Oude Maas gingen enkelen van ons even door om te kijken naar de sluis, voor een mogelijke vervolgtocht, terwijl de rest een lunchplek zocht. Aan een strand ⑦ zo lang als één zeekajak zijn we uitgestapt om te pauzeren met lunch. Eerst uitkijkend over de Maas maar dat werd koeler in de wind dus daarna aan de andere kant bij het strandje. Na lunch stapte we weer in; enkelen gingen kijken naar de stuw terwijl de rest een stukje van de Oude Maasarm ontdekten. Weer bij elkaar was het linea recta naar de camping om om te kleden en alles in te pakken. Één auto ging rechtstreeks richting Rotterdam terwijl de andere twee bij de plaatselijke theetuin stopten, waar we van een koffie en de heerlijkste, verse vlaai hebben genoten! We zaten tenslotte weer in Limburg.

We paddled back to the Maas and continued upstream. At the next stretch of Oude Maas, some of us went to look at the lock, for a possible follow-up trip, while the rest looked for a lunch spot. At a beach ⑦ the length of one sea kayak, we disembarked to take a break with lunch. First looking out over the Maas, but it got cooler in the wind so we moved to the other side at the beach. After lunch we got in again; some went to look at the weir, while the rest investigated a piece of the Oude Maas meander. Together again it was straight to the campsite to change into dry clothes and pack everything. One car went directly to Rotterdam while the other two stopped at the local tea garden, where we enjoyed a coffee and the most delicious, fresh vlaai! After all, we were back in Limburg.

Nog steeds op de Maas (met dank aan onze buren op de camping voor deze foto) / Still on the Maas (thanks to our neighbors at the campground for this photo)

Een geslaagde tocht, dank aan Harm voor de organisatie! A = voor herhaling vatbaar, B = laten we iets anders doen? Erik: … 😊

A successful trip, thanks to Harm for the organization! A = worth repeating, B = let’s do something else? Erik:… 😊

Pirates of the Haringvliet – Curse of the Bread Roll (Sunday August 23, 2020)

Narration Mike Griffin, map by Mike Griffin

Distance: 124 furlongs (25 km), 4 hours under sail

‘twas a blustery Sunday in August, our sights had been set on plundering the island of Ameland but the wind gods put paid to that plan, forcing us to try our hand at the treasure rumoured to be lying in Stad aan ‘t Haringvliet.

The crew assembled on shore: BEREND the Sailor, IEDE the March Hare, MARIANNE the Faithful, ERIK the Backward (although rowers always go backwards, so is a backwards rower one that rows forwards toward their goal?), TOM the Name of the Rose and your narrator MIKE the Rancid Hat.

The plot was to sneak up in the lee of the island Tiengemeten and then pounce on the beach of the smugglers’ cove, where the treasure was believed to be buried. According to legend LUNCH could be found here – Large Unidentified Nutritious Consumable Hunks.

On the first leg the crew was still finding its sea legs and faced with a ferocious head wind of the fourth factor, they were riven whither and thither, losing cohesion like a jellyfish in a blender. At the first stop the captain gave the crew a lashing of his tongue, they reacted in similar fashion, a mutiny was at hand! With the timely aid of a few peacemakers the crew pulled together, but not without a few rum-flavoured mutterings about the general state of the empire.

On the next leg the going was calmer, we resupplied with some strange dark fruit that overhung the water, and sailored on. At the head of the island we sprung our traverse to the beach that we could see afar. BEREND single-handedly hoisted the main sail, showing all that he can handle any sized sail, from exceedingly small to small. In a consciously self-conscious attack, we fanned out in all directions and landed in haste on the beachhead. We secured it post-haste, the only casualty being a set of brine-soaked britches.

In the bay we shared the bounty, although we never found the elusive bread roll. To quote Captain Jack Sparrow “Not all treasure is silver and gold, mate.” We then set sail once again for the sweet charms of home port. On the way the waves picked our ship up and carried us forever onwards, we had to toil hard to keep the course and stay keel downwards. In the bay MIKE, evidently to atone for past and future sins, keel-hauled himself twice, pulling himself from one side of the ship under the keel to the other! At the beach, replete with verdigris on the edge of the water, and strange sailing craft consisting of nothing more than a sail and a deck plank(!) we debarked and made our way to the tavern with the appropriate name “Never Dry”, to drink a rough toast to the captain, our ship and the mighty Haringvliet!

Piraten van het Haringvliet – Curse of the Bread Roll – zondag 23 augustus 2020

Vertelling Mike Griffin, vertaling 99% Google, kaart door Mike Griffin

Afstand: 124 stadiën (25 km), 4 uur varen

Het was een stormachtige zondag in augustus, onze zinnen waren erop gericht het eiland Ameland te plunderen, maar de windgoden zetten zich tegen dat plan en dwongen ons om te proberen de schat te vinden die volgens geruchten in Stad aan ‘t Haringvliet zou liggen.

De bemanning verzamelde zich aan wal: BEREND de zeiler, IEDE de maartse haas, MARIANNE de Faithfull, ERIK de achterwaartse (hoewel roeiers altijd achteruit gaan, is dan een achterwaartse roeier een die vooruit roeit naar hun doel?), TOM de Naam van de Roos en je verteller MIKE the Rancid Hat.

Het plan was om in de luwte van het eiland Tiengemeten te sluipen en vervolgens het strand van de smokkelaarsbaai aan te vallen, waar de schat werd verondersteld te zijn begraven. Volgens de legende was LUNCH hier te vinden – Large Unidentified Nutritious Consumable Hunks.

Op het eerste been vond de bemanning nog steeds zijn zeebenen en geconfronteerd met een woeste kopwind van de vierde factor, werden ze heen en weer geslingerd, waarbij ze hun samenhang verloren als een kwal in een blender. Bij de eerste stop gaf de kapitein de bemanning een zweepslag met zijn tong, ze reageerden op dezelfde manier, een muiterij was nabij! Met de tijdige hulp van een paar vredestichters trok de bemanning zich samen, maar niet zonder een paar gemompel met rumsmaak over de algemene toestand van het rijk.

Op de volgende etappe ging het rustiger, we bevoorraden ons met wat vreemd donker fruit dat over het water hing en zeilden verder. Aan de kop van het eiland begonnen we met onze traverse naar het strand dat we in de verte konden zien. BEREND hees in zijn eentje het grootzeil en liet zien dat hij zeilen van elk formaat aankan, van buitengewoon klein tot klein. In een bewust zelfbewuste aanval waaierden we uit in alle richtingen en landden we haastig op het bruggenhoofd. We hebben het in alle haast veiliggesteld, het enige slachtoffer was een stel met pekel doordrenkte broeken.

In de baai deelden we de buit, hoewel we het ongrijpbare broodje nooit hebben gevonden. Om kapitein Jack Sparrow te citeren: “Niet alle schatten zijn van zilver en goud, maat.” Daarna zetten we weer koers naar de zoete charmes van de thuishaven. Onderweg pakten de golven ons schip op en droegen ons voor altijd verder, we moesten hard zwoegen om de koers te houden en kiel naar beneden te blijven. In de baai haalde MIKE, klaarblijkelijk om te boeten voor vroegere en toekomstige zonden, zichzelf twee keer op de kiel, waarbij hij zich van de ene kant van het schip onder de kiel naar de andere trok! Op het strand, vol met verdigris aan de rand van het water, en vreemd zeilschipen bestaande uit niets meer dan een zeil en een dekplank (!) gingen we van boord en gingen op weg naar de taverne met de toepasselijke naam “Never Dry”, om een ruwe toast uit te brengen op de kapitein, ons schip en het machtige Haringvliet!

Den Oever – Oudeschild, zaterdag 18 juli 2020

Scroll down for English version!

Tochtverslag van Mike Griffin, foto’s door Jan Vlak, Frank Harmsen en Mike Griffin

Afstand: 44 km, 6 uur vaartijd

In de winter gaf Jan Vlak een cursus Navigatie en Tochtplanning op Groot Water aan een groep zeevaarders van De Goudse Peddel en Never Dry. De praktijkoefening was een tocht in de toekomst van Den Oever naar Oudeschild op Texel, en terug. Deze tocht is nu verleden tijd, want om onze planning te testen heeft Jan de tocht in het echt georganiseerd! Negen man van De Goudse Peddel en vier van Never Dry – 12 in totaal, want Jan is lid van beide – stonden heel vroeg op om de boten in te pakken en te rijden naar Den Oever om om 09:00 richting Texel te varen. Van Never Dry Jan, Iede, Berend en ik; en van de Goudse Peddel Albert, Just, Nieko, Roboodt, Erik, Emiel, Eric en Frank.

De route – van groene pin via de rode lijn naar Oudeschild, van rode pin terug via groene lijn / The route – from green pin via the red line to Oudeschild, from red pin back via green line.

De route is gepland om met uitgaand tij naar Texel te varen, te pauzeren en tot boei GvS4 te komen (de gele stip op de route hierboven.) Om 14:00 ging het tij keren en zouden we kunnen profiteren van het opkomende tij van daar naar Den Oever. De weersverwachting was goed, Bft 4 uit Z/ZW richting, 23°C en redelijk zonnig.

Briefing voorafgaand aan de tocht / Briefing prior to the trip

De groep was goed op tijd en ondanks een gebrek aan koffie bij de instapplaats gingen we op tijd te water en om 09:08 waren we onderweg. In eerste instantie in de haven, maar toen we buitengaats waren hadden we de geplande stroming plus een aardig windje mee. Hier kon Berend met zijn zeiltje extra genieten! Onderweg zagen we een zeehond – kopje boven water – ons nakijken op ongeveer 50 m.

Lees verder Den Oever – Oudeschild, zaterdag 18 juli 2020

Grevelingentocht om Hompelvoet (zondag 12 juli 2020)

For English, scroll down!

Verslag en foto’s van Mike Griffin

Afstand: 18 km, 3 uur vaartijd

Op zaterdag vroeg Tom via de ND Whatsappgroep ‘peddelen?’ of iemand zin had om op de Grevelingenmeer een rondje Hompelvoet te peddelen. Er waren 5 aanmeldingen, dus vertrokken Iede, Freerk, Ilja, Harm, Tom en ik in drie auto’s ’s ochtends richting Brouwersdam.

De route – van groene pin via de rode lijn naar de Archipel, van rode pin terug via groene lijn. / The route – from the green pin along the red line to Archipel, from red pin back via green line.

“Het wordt rustig weer, 17°C, droog en N3 Bft” zei Tom. Goede voorspelling behalve dat het eerder 23°C was! Maar we klaagde niet. Bij de instapplaats was er al een aantal caravans en campers opgesteld voor een dagje zon en water.

Bij het instappen / At the launch site
Tom!

De tocht was niet heel lang, en in mooi gebied dus was het relatief rustig peddelen. Op de heenweg kwamen we veel kwallen tegen, hun schaduw was vaak meer zichtbaar dan de kwal zelf! Het water was heel helder, op ongeveer 2 meter diepte waren de oesterbanken en zeewier ook heel goed zichtbaar, die genoten ook van de zon!

Een kwal bij het strand / a jellyfish at the beach

De Hompelvoet is een onbewoond eiland in het Grevelingenmeer, ten zuiden van de haven van Ouddorp en is onderdeel van de Zuid-Hollandse gemeente Goedereede. Oorspronkelijk was het een zandplaat die bij zeer hoog water overstroomde. Sinds de afsluiting van het Brouwershavense Gat in 1971, is het een permanent eiland.

Om Hompelvoet heen gingen we richting een klein eiland genaamd Archipel, eigenlijk een klein eiland en 2 hele kleine eilanden in een kring. Hierdoor gingen we de grens over naar Zeeland! Aan de binnenkant van de grootste kleine eiland is een mooi strand waar we geluncht hebben. Tijdens de lunch kwamen nog twee zeekajaks aan op het strand, tot onze verassing bekenden van Iede, van IJburg en Zeeburg kanoclubs! Iede had toevallig een paar dagen eerder het verhaal van René met enkele leden van ND verdeeld, over een incident op het IJmeer met z’n tweeën in zware weersomstandigheden. Nu konden we het verhaal van hemzelf horen.

Blauwe lucht, witte wolken voor de zon / Blue sky, white clouds in front of the sun

Daarna vertrokken we en Tom voorstelde om een ommetje te doen door om Ossehoek te varen, een eiland in het Zuidwesten, omdat het mooi weer was en de tijd voor hadden. Via Ossehoek kwamen we bij het eindpunt. Het weer bleef mooi, het was een zeer geslaagde tocht.

English version

Trip report and photos by Mike Griffin

Distance: 18 km, ~3 hours paddle time

On Saturday, Tom asked via the ND Whatsapp group “paddling?” if anyone wanted to paddle around Hompelvoet on the Grevelingenmeer. There were 5 interested, so Iede, Freerk, Ilja, Harm, Tom and I left for Brouwersdam in three cars on Sunday morning.

“The weather will be calm, 17 °C, dry and N3 Bft” said Tom. Good forecast except that it was previously 23 °C. But we didn’t complain. At the launch site a number of caravans and campers had already been set up for a day of sun and water.

The trip was not very long, and in a nice area, so it was relatively calm paddling. On the way there we encountered many jellyfish, their shadows were often more visible than the jellyfish themselves! The water was very clear: at about 2 meters deep the oyster beds and seaweed were also very visible, they also enjoyed the sun!

The Hompelvoet is an uninhabited island in the Grevelingenmeer, south of the port of Ouddorp and is part of the South Holland municipality of Goedereede. Originally it was a sandbar that flooded at very high water. It has been a permanent island since the closure of the Brouwershavense Gat in 1971.

Once around Hompelvoet we went to a small island called Archipel, actually a small island and two very small islands in a circle. Here we crossed the border into Zeeland! On the inside of the largest small island is a beautiful beach where we had lunch. During lunch two more sea kayaks arrived on the beach, to our surprise acquaintances of Iede, van IJburg and Zeeburg canoe clubs! A few days earlier, Iede had coincidentally shared René’s story with several members of ND, about an incident on the IJmeer with two of them in severe weather conditions. Now we could hear the story from him directly.

After that we left and Tom suggested we take a detour by sailing around Ossehoek, an island in the Southwest, because the weather was nice and we had time. Via Ossehoek we came to the end point. The weather was great and it was a very successful trip.

De Blauwe Verbinding Ontdekken (28 juni 2020)

Scroll down for English!

zondag 28 juni 2020 – 15 km, 3:00 uur vaartijd

Tochtverslag van Mike Griffin, foto’s van Joachim Keppel en Mike Griffin

Een nieuwe tocht voor mij, De Blauwe Verbinding, “een waterverbinding tussen het Rotterdamse Zuiderpark en de Zuidpolder van Barendrecht.” We gingen met z’n negenen van start in 7 kajaks en één kano – Joachim, Victor, Eric M, Clara, Marianne, Elsbeth, Ilja, Jeroen en ik. We hebben niet de hele route gevaren, door wat onzekerheid over de overdragen bij Barendrecht zijn we na zo’n 7,5 km omgedraaid, na een gezellige lunchpauze.

De route – rode pin is het start- en eindpunt, groene pin is pauzeplek en omkeerpunt.

Met maximaal 2 mensen per auto gingen we naar het Zuiderpark, Victor voorop met de aanhanger en boten. Alleen alle handige parkeerplaatsen waren afgezet tegen corona, maar het wat handige rijden van Victor konden we toch aan het water komen.

Het begin op de Zuiderparkplas

Het was leuk om het Zuiderpark vanaf het water te zien, en daarna tussen de volkstuintjes en huizen te slingeren. Twee overdraagplaatsen binnen de eerste 2 km waren goed te doen, ook zonder karretje, maar wel goed om met z’n tweeën één of twee boten te dragen, om goed uit te kunnen kijken bij het oversteken van weg en trambaan.

Duidelijke borden en kanosteigers
Lees verder De Blauwe Verbinding Ontdekken (28 juni 2020)

Maas – Sophiapoldertocht – – Sunday, May 31, 2020 – 30 km, 4:30 paddling time

Author: Mike Griffin, foto’s door Joachim Keppel & Mike Griffin

With the beautiful weather and a long weekend, a spontaneous trip was planned on the Maas, which was announced by Ilja in the club Whatsapp group. Based on the tide info of Iede we paddle upstream until the tide turns and then we return.

Ilja, Harm, Iede, Joachim and I launched our kayaks at the beach at De Esch at 10:00. We paddled with the current but with headwind upstream, and with the wind and current on the way back. It didn’t feel like 30 km, the current certainly helped!

The route – red line on the south bank there, red line on the north bank back.

When we started, it was quiet on the beach and we crossed to the point of the Island of Brienenoord, to paddle through the Zuiddiepje. The current flowed here too, and the water level was much higher than in 2018; during that trip the houseboats lay crooked on the mud.

The Maas was quite busy with speed boats, and it would get even busier in the afternoon. Maybe all that money that has not been spent in the cafés and restaurants has now been spent on speed boats? When we arrived at the beach at Het Nieuwe Veer (1st green pin on the way there), we pulled the kayaks on the beach to take a break at the cove.

Joachim after the first break
Lees verder Maas – Sophiapoldertocht – – Sunday, May 31, 2020 – 30 km, 4:30 paddling time