Den Oever – Oudeschild, zaterdag 18 juli 2020

Scroll down for English version!

Tochtverslag van Mike Griffin, foto’s door Jan Vlak, Frank Harmsen en Mike Griffin

Afstand: 44 km, 6 uur vaartijd

In de winter gaf Jan Vlak een cursus Navigatie en Tochtplanning op Groot Water aan een groep zeevaarders van De Goudse Peddel en Never Dry. De praktijkoefening was een tocht in de toekomst van Den Oever naar Oudeschild op Texel, en terug. Deze tocht is nu verleden tijd, want om onze planning te testen heeft Jan de tocht in het echt georganiseerd! Negen man van De Goudse Peddel en vier van Never Dry – 12 in totaal, want Jan is lid van beide – stonden heel vroeg op om de boten in te pakken en te rijden naar Den Oever om om 09:00 richting Texel te varen. Van Never Dry Jan, Iede, Berend en ik; en van de Goudse Peddel Albert, Just, Nieko, Roboodt, Erik, Emiel, Eric en Frank.

De route – van groene pin via de rode lijn naar Oudeschild, van rode pin terug via groene lijn / The route – from green pin via the red line to Oudeschild, from red pin back via green line.

De route is gepland om met uitgaand tij naar Texel te varen, te pauzeren en tot boei GvS4 te komen (de gele stip op de route hierboven.) Om 14:00 ging het tij keren en zouden we kunnen profiteren van het opkomende tij van daar naar Den Oever. De weersverwachting was goed, Bft 4 uit Z/ZW richting, 23°C en redelijk zonnig.

Briefing voorafgaand aan de tocht / Briefing prior to the trip

De groep was goed op tijd en ondanks een gebrek aan koffie bij de instapplaats gingen we op tijd te water en om 09:08 waren we onderweg. In eerste instantie in de haven, maar toen we buitengaats waren hadden we de geplande stroming plus een aardig windje mee. Hier kon Berend met zijn zeiltje extra genieten! Onderweg zagen we een zeehond – kopje boven water – ons nakijken op ongeveer 50 m.

12 kajaks op een rij / 12 kayaks in a row

Na vijf kwartier kwamen we aan bij boei M14-B11 (de zwarte stip op de route) – gezien de lange naam een belangrijke boei. In ieder geval voor ons belangrijk omdat we hier gingen pauzeren en verder buiten de geul over een relatief ondiep stuk – het Vaarwater over de Bollen – varen naar het noorden.

Boei M14-B11 / Bouy M14-B11

Het water is nog vrij diep voor kajaks en er is een boeilijn te volgen hier. Vanaf M14-B11 ging het varen nog vlot maar iets minder snel gezien er minder stroming is. Er was wat discussie over het punt waar we naar het Westen moesten draaien; de route was gepland om dit vrij hoog te doen gezien de stroming voor Texel – de Texelstroom – best sterk kan zijn en zou ons te ver meenemen als we te vroeg een Westelijke koers zouden inzetten.

Achter de platbodem richting boei B1 / Behind the flat-bottomed boat to bouy B1

We kwamen op de pauzeplek om 11:58, de planning was 11:50, dus nog heel goed op schema. Dit was het strandje ‘De Hornt’ ten noorden van de haven van Oudeschild. Niet groot maar groot genoeg voor 12 kajaks en ongeveer 20 toeristen, die genoten van zon, zand en water. Het strandje ligt in de luwte van een dijk dus hadden we niet veel last van de wind. Jan kondigde aan dat we om 13:00 – 10 minuten eerder dan de planning – zouden moeten vertrekken omdat we het eerste uur van de tweede helft wind tegen zullen hebben. Daarna werd de lunch genuttigd, onder het uitwisselen van kanoverhalen of stilte bij het eten.

Iede pakt de eerste golven na lunch / Iede takes the first waves after lunch

Om 13:00 gingen we van het strand, en konden we gelijk het verschil voelen: wind en golven tegen. Maar niet te veel dus het was ‘lekker buffelen’, zoals aangekondigd in de email van Jan op dinsdag.

Lekker buffelen / nice, hard work

We moesten harder werken dan ’s ochtends en ook goed uitkijken voor de boeien T15 en GvS4. Ook belangrijk was om in een groep te blijven, om bij te kunnen springen als iemand in problemen zou raken. Op de kaart boven is goed te zien hoe de Texelstroom ons in een boogje nam naar T15 toe, en daarna nog een boogje naar GvS4 (de gele stip op de route.) GvS4 is niet makkelijk te vinden omdat het ver – 1,8 zeemijl, 3,3 km – van T15 ligt zonder tussenliggende boeien.

Boei GvS4 / Bouy GvS4

Bij GvS4 aangekomen konden we even uitrusten, om vervolgens een oostelijke richting in te slaan, met wind en golven mee. Dat was heerlijk, de golven waren prima om op te surfen, Jan heeft een maximumsnelheid van 17 km/uur geklokt, zelfs ik haalde 16 km/uur op een golf! Door het surfen raakte de groep wat uit elkaar, maar het was goed te peddelen dus niet zo’n probleem, ook omdat we bij elkaar kwamen bij de volgende boei.

In de laatste kwart van de tocht kwamen we langs de Balgzand, zandbanken die droogvallen bij laagwater. De hoogste plekken waren al droog en er lagen ongeveer 10 zeehonden op, plus een boot. Tijdens het peddelen landde er een hommel op mijn schouder (de hommel op de kaart.) Ik had duidelijk niet veel te bieden want die was snel weer weg, maar ik vroeg me af wat een hommel deed, ongeveer 3 km van de kust!

Boot op zandbank / Boat on sandbank

Op het water zie je allerlei kajaks en uitrusting. In de laatste kilometer of zo had ik de kans om over Groenland peddels te praten met Just, alsook zijn 2 peddels en die van Eric uit te proberen. Het is wel een andere slag maar lijkt mij leuk om verdere kennis te maken met de Groenland peddel.

3 ernstige peddelaars / 3 serious paddlers

Om 16:16 kwamen we aan in de haven, iets eerder dan de planning van 16:25. Ik heb exacte tijden in dit verslag gebruikt, niet alleen omdat ik iemand van de details ben, maar omdat deze tocht door sommige van ons in detail was gepland tijdens de cursus. Mijn conclusie is dat de planning goed was, maar de uitvoering ook. Het had natuurlijk anders geweest kunnen zijn als we de hele dag een hele harde westelijke wind had. Daarom heeft Jan ons verteld dat je altijd alternatieven plannen moet hebben voor als het weer extreem is of omslaat. Gelukkig hadden we die niet nodig, en was de tocht prima te doen, en volgens planning!

English version

Trip: Den Oever – Oudeschild, Saturday 18 July 2020 – 44 km, 6 hours paddling time

by Mike Griffin, photos by Jan Vlak, Frank Harmsen and Mike Griffin (see Dutch text for photos)

In winter, Jan Vlak gave a course in Navigation and Trip Planning on Open Water to a group of sea kayakers from the clubs De Goudse Peddel and Never Dry. The practical exercise was to plan a trip in the future from Den Oever to Oudeschild on Texel, and back. This tour is now a thing of the past, because to test our planning Jan organized the tour in person! Nine men from De Goudse Peddel and four from Never Dry – 12 in total because Jan is a member of both – got up very early to load their kayaks and drive to Den Oever to start towards Texel at 09:00. From Never Dry Jan, Iede, Berend and I; and from the Goudse Peddel Albert, Just, Nieko, Roboodt, Erik, Emiel, Eric and Frank.

The route is planned to paddle to Texel with outgoing tide, have lunch and arrive at buoy GvS4 (the yellow dot on the route above.) At 14:00 the tide would turn and we could take advantage of the rising tide from there to Den Oever. The weather forecast was good, Bft 4 from S / SW direction, 23 ° C and reasonably sunny.

The group was well on time and despite a lack of coffee at the starting place we entered the water on time and at 09:08 we were on our way. Initially in the harbour, but when we left it we had the planned current plus a nice breeze. Here Berend could additionally enjoy with his sail! On the way we saw a seal – head above water – checking us out about 50 m away.

After 45 minutes we arrived at buoy M14-B11 (the black dot on the route) – an important buoy given the long name. At least important for us because we were to take a break here and continue further north along the channel over a relatively shallow stretch – the ‘Vaarwater over de Bollen’.

The water is still quite deep for kayaks and there is a buoy line to follow here. From M14-B11 paddling went smoothly but a little slower as there is less current here. There was some discussion about where to turn to the West; the route planned to turn quite far North given the current for Texel – the Texelstroom – can be quite strong and would take us too far if we started a Westerly course too early.

We arrived at the lunch place at 11:58, the schedule was 11:50, so still very much on schedule. This was the beach ‘De Hornt’ north of the harbour of Oudeschild. Not big but big enough for 12 kayaks and about 20 tourists, who enjoyed sun, sand and water. The beach is in the lee of a dike, so we were not much bothered by the wind. Jan announced that we would have to leave at 13:00 – 10 minutes ahead of schedule – because we will be upwind in the first hour of the second half. Lunch was then eaten, exchanging kajak stories or the silence of people eating.

At 13:00 we left the beach, and we could immediately feel the difference: head wind and waves. But not too much so it was “nice, heavy work”, as announced in Jan’s email on Tuesday.

We had to work harder than in the morning and look out for buoys T15 and GvS4. It was also important to stay in a group, to be able to help if someone gets in trouble. The map above clearly shows how the Texelstroom took us in an arc to T15, and then another arc to GvS4 (the yellow dot on the route.) GvS4 is not easy to find because it is 1,8 nautical miles – 3,3 km – away from T15, without intermediate buoys.
When we arrived at GvS4 we could rest a bit, and then turn eastwards, with wind and waves. That was great, the waves were great for surfing, Jan clocked a maximum speed of 17 km / h, even I got 16.4 km / h on a wave! The surfing caused the group to separate a bit, but the paddle was doable, so it was not such a problem, also because we got together at the next buoy.

In the last quarter of the trip we passed the Balgzand, sandbanks that dry up at low tide. The highest spots were already dry and there were about 10 seals there, plus a boat. While paddling a bumblebee landed on my shoulder (the bumblebee on the map.) Evidently I didn’t have much to offer as it was soon gone, but I wondered what a bumblebee was doing, about 3 km from the coast!

On the water you can see all kinds of kayaks and equipment. In the last kilometre or so I had the chance to talk about Greenland paddles with Just as well as try out his 2 paddles and Eric’s. It requires a different stroke, but I would like to get more acquainted with the Greenland paddle.

We arrived at the harbour at 16:16, a little earlier than the schedule for 16:25. I have used exact times in this report, not only because I am a stickler for details, but because this tour was planned in detail by some of us during the course. My conclusion is that the planning was good, but so was the execution. Of course, it could have been different if we had a very strong westerly wind all day. That is why Jan told us that you should always have alternative plans for when the weather is extreme or if it changes. Fortunately, we did not need it, and the tour was easy to do, and according to plan!