Fryske Hjerst (16-21 okt 2021)

Scroll down for English

Tekst: Tom
Foto’s: Claudia, Marianne en Mike

Zaterdag 16 oktober vertrok een groep leden om per kajak een paar dagen de Friese herfst te beleven. Vanuit camping Flapper* in Gaastmeer is veel vaarwater direct bereikbaar, aangezien deze direct gelegen is aan de Fluessen.

We hadden bedacht de camping als basis te gebruiken, zodat men de vrijheid zou hebben om wel of niet aan de geplande dagtochten deel te nemen. Of zelf tochtjes te ondernemen. Of om een paar dagen later te komen, of juist eerder te vertrekken. Dat beviel goed.

Ondanks het plan om rustig aan te beginnen, begonnen we zondag toch met een flinke dagtocht van 35km. Via Woudsend, het Slotermeer, Balk en kanaal de Lutz kwamen we weer terug op de Fluessen. Maandag deden we het rustig aan met een bezoek aan Heeg, terugvarend over slootjes en poelen.

Dinsdag met 24 km weer wat verder, naar Koudum. Het weer begon ook onstuimiger te worden, waardoor we met een goede zuidwester op fijne golven al surfend weer de camping bereikten.

De langste tocht, 41 km voor een retourtje Sneek, hadden we bewaard voor de woensdag. De regen kwam toen inmiddels met bakken uit de hemel, maar vooral de sterk toenemende wind deed ons besluiten om het stadje per auto te bezoeken. Daar bleek het Friese Scheepvaartmuseum erg interessant, het koffie met gebak erna minstens zo welkom. Terug bij het water besloten drie die-hards toch nog een stuk te gaan varen. Bij 6 bft, met uitschieters naar 8 bft… ze kwamen veilig terug!

Op donderdag keerden we terug naar Rotterdam; sommigen moe, de meesten voldaan. Wordt dit een herfsttraditie? Deze eerste keer was in ieder geval supergezellig met maar liefst 12 deelnemers, die bijna iedere avond samen heerlijk kookten.

*) de campingnaam deed menig wenkbrauw fronsen, deed denken aan een dolfinarium, maar bleek een vaker voorkomende Friese naam te zijn. Zoals gezegd is de camping ideaal gelegen en beschikt deze over een grote schuur waar je bij slechter weer samen kan koken en verblijven. Meer info: campingflapper.nl


FRYSKE HJERST – FRISIAN AUTUMN (16-21 OKT 2021)

Text: Tom
Photos: Claudia, Marianne en Mike

On Saturday 16 October, a group of members left to experience the Frisian autumn for a few days by kayak. Many waterways are directly accessible from camping Flapper* in Gaastmeer, as it is located directly on the Fluessen.

We intended using the campsite as a base, so that people would have the freedom to participate or not to participate in the planned day trips. Or make their own trips. Or to arrive a few days later, or to leave earlier. That went well.

Despite the plan to start slowly, we started on Sunday with a big day trip of 35 km. Via Woudsend, the Slotermeer, Balk and the Lutz canal we returned to the Fluessen. Monday we took it easy with a visit to Heeg, paddling back via ditches and pools.

Tuesday, with a distance of 24 km, again a little further, to Koudum. The weather also started to become more turbulent, such that we returned to the campsite with a good south-westerly wind on fine waves.

We had saved the longest trip, 41 km, for a return trip to Sneek on Wednesday. By then the rain was pouring down from the sky, but especially the strongly increasing wind made us decide to visit the town by car instead. There the Frisian Shipping Museum turned out to be very interesting; the coffee and cake afterwards at least as welcome. Back at the camp and the water, three die-hards decided to go paddling after all. At force 6 winds, with gusts to force 8… they came back safely!

On Thursday we returned to Rotterdam; some tired, most satisfied. Will this be an autumn tradition? This first time was in any case super fun with no fewer than 12 participants, who cooked deliciously together almost every evening.

*) the campsite name raised eyebrows for many, was reminiscent of a dolphinarium, but turned out to be a more common Frisian name. As mentioned, the campsite is ideally located and has a large barn where you can cook and stay together in bad weather. More info: campingflapper.nl