Kanokampeer tocht Midden Holland-Utrecht (9-11 juni 2021)

Scroll down for English


Afgelopen weekend mochten we de eerste introductie kanokampeertocht gaan varen. Dit werd georganiseerd door Nena en Marianne om nieuwe en al ervaren kanoërs kennis te laten maken met hoe je alles (ja echt!) wat je nodig heb voor een kampeertocht mee kan nemen in je kayak. Bij de info avond liet Nena vlijtig zien hoe je ze knap wegstouwt, meer dan ik voor mogelijk had gehouden.
4 tips zijn; alleen essenties mee, goed klein kampeerspul (vergt wel wat investering/lenen en voorbereiding), droogzakken slim inpakken en smalle dingen zoals tentstokken, schoenen (en wijn) passen perfect in de punten.

Vrijdag om 13uur verzamelde we op de club. Boten op de trailer laden en spullen en mensen verdelen over de auto’s. Rob had een grote bus mee waar heel goed veel in paste incluis alle peddels. We gingen totaal met 11 mensen, Nena kon helaas niet meer mee ondanks alle harde werk in de voorbereiding en Iris helaas ook niet, maar maakte nog wel de heerlijke pesto voor bij de pasta. Dus de groep bestond uit Marianne, Erik, Mike, Rob, Vera, Hilde, Iede, Gertjan en André (beide ook RCC lid) en mijn partner Rik en ik (Merel). Dank aan Hilde voor de groepsfoto.

Na aankomst in Schoonhoven en het even puzzelen met inpakken van de kayaks peddelde we rond half 4 langs door prachtig rustiger rivier de Vlist vol waterlelies naar Haasdrecht. Het was prachtig weer en we genoten van het uitzicht en stopte op driekwart bij Hekendorp voor een welverdiend ijsje. Nog een paar km doorpeddelen kwamen we bij de eerste Camping; de Boogaard, een gezellige rommelige kamping waar de kayaks heel handig direct naast de rivier geborgen konden worden. Na de tenten opzetten ging 1 groep de auto’s weer goed verdelen, dat vereiste het nodige puzzel werk om een auto bij zowel de start als de finish te hebben en de 2 andere bij het eerdere eind punt van dag 2. In tussen maakte de kookploeg een lekkere pasta maaltijd, de saus had Rik al goed voorbereid dus alles was lekker makkelijk en restte ons vooral het opwarmend van de saus en pasta op 3 kleine pitjes en een fijne grote van Eric & Marianne. De pasta en toetje ging er goed in na de activiteit, top begin van het weekend zo!

Zaterdag stonden we redelijk op tijd op en waren volgens mij rond half 9 op het water. (ik had geen horloge mee dus leefde lekker met het ritme van de dag en groep). Het staartje van de ochtend mist was prachtig om te zien en we bofte sowieso ontzettend met het weer, rond de 20 graden en helemaal geen regen hoewel er nog flinke plensbuien waren voorspeld voor de middag. Na een toeristische ommetje in Oudewater hielden langs een rustige grasveld de 1e koffie pauze. Hier werd door voorbijgangers enthousiast gereageerd op de kajaks en waren mensen heel benieuwd waar we nou vandaan kwamen en gingen. Daarna ging de route mooi verder langs afwisselend landschap en plekken zoals Montfort en Heeswijk, waar we veel kasten van huizen konden bewonderen, je ziet vanaf het water ook een heel ander kant van Nederlandse huizen en krijgt leuke inkijkjes in verschillende dorpen en steden. Onderweg konden Rik en ik ook diverse honden bekijken en beoordelen voor onze hopelijk toekomstige hond. Helaas lukte het niet om een te lokken om die mee wou gaan.

De lunch pauze hielden we ca 1.5/2uur later net bij de grens van gemeente IJsselstein, waar we rustig langs het jaagpad konden zitten en behalve de verraste wandelaars aan die kant van de oever het rijk alleen hadden. Als vertier zagen we naast veel watervogels zelfs een bruidspaar letterlijk in het huwelijksbootje stappen. Toen ging de tocht verder naar IJsselstein, door een mooie nieuwe haven en stapte het grootste gedeelde uit om na de 21km met de auto het laatste stuk naar de camping te doen en de diehards Marianne, Iede, Gertjan en Mike gingen nog stoer extra 11km doen in hoger tempo door Nieuwegein. Om ons zelf te belonen en de rest van een lekkere snack te voorzien gingen Rob, Rik en ik onderweg naar de camping op chips run als voorafje.
Zaterdag kampeerde we bij een buitendijks gelegen camping in IJsselstein. Het was vooral een grotere kamper/caravan plek dus voor de kleinere tent kampeerder minder sfeervol maar verder prima en tussen de kribbes in waren serene zandstrandjes. Onze plek was wat ver van het water, dus bij aankomst van de 2e groep werden de boten via handige koordjes (als ik het goed zeg) van Eric de boten naar de al opgezette tenten gedragen. Dit scheelde weer dat de kano kar niet in de boten mee hoefde. De kookploeg deze avond had alles via picknick besteld en Gertjan had een lekkere fajita/wraps buffet plan bedacht, met lekkere vullingen zoals champignons, tomaat, bonen, mais, salsa, ui, cremefreche, sla en avocado. De avond was gevuld met verhalen, discussies en Mike’s voorderingen met een kabouter uit wilgenhout snijden wat mooi lukte.
Zondag zaten we weer vroeg op het water en keken er naar uit om te ervaren hoe het peddelen was op groot water! De beloofde regenbui had toch besloten die ochtend zich kenbaar te maken en het eerste uur was wel vrij nat, maar met goede regenjas en pet prima te doorstaan. Bovendien leverde de nattigheid en mist ook mooie schimmige landschappen en foto’s op.

 

Het was een leuke ervaring om op grotere rivier te varen en best imposant om de grote schepen voorbij te zien gaan. Het was het meest genieten als een groot of snel schip ons van achteren passeerde want dan konden wij mooi mee op de golfstroom. Iede, Mike en Eric waren ook volop hierin aan het spelen en demonstreerde/flaneerde ook met het achteruit varen. We vaarden lekker vlot, ook dankzij de stroom mee natuurlijk en deden maar een pauze vooral voor de koffie bij een mooi natuurstukje waarbij in de zandrostswand ook bijzondere oeverzwaluwen netstelde. We einidgde bij een kamping vlakbij Schoonhoven waarna weer de auto’s werden opgehaald en de kayaks uitgepakt en op de aanhanger ingeladen werden.
De totale route afstand was: vrijdag 13,6 km (blauw), zaterdag 21,7 naar IJsselstein en de verlengde voor de diehards via Nieuwegein was 32,6 (rood) en zondag 17,3 km via de Lek (paars). Zie de handige kaart van Mike voor de route.

Het was een ontzettend leuk weekend! Van harte dank voor de organisatie en de gezelligheid. De tochtroute was prachtig, veel afwisselend tussen smal rustig water, mooie dorpen of steden en uiteindelijk de brede lek. Fijn om te merken hoe soepel de meeste stukken gingen met aantal pauzes en dat het qua benodigde spullen goed lukte. We werden onderwijl ook steeds soepeler met ook bij minder officiële uitstapplekken en hoge kades er uit komen, met wat steun hulp van de expert waterrotten waar nodig. Fysiek was het soms wat pittig en grenzend verleggend voor aantal beginnende kayakers, de spierpijn was dag zeker 2 goed te voelen maar na even opwarmen en 1e uur in de boot ook snel weg, dus zeker prima te doen en er werd goed op elkaar gelet en zo nodig handige technique tips gegeven. Daarbij was de sfeer heel gemoedelijk en onderwijl gezellig kletsen kwam je snel aan een aantal kilometer verder. Kortom, zeker een aanrader en ik kijk er naar uit om weer een weekend op het water te zijn!


English version

KAYAK CAMPING TOUR MID-HOLLAND-UTRECHT (9-11 JUNE 2021)

Last weekend we could paddle the first introduction kayak camping trip. This was organised by Nena and Marianne to introduce new and experienced canoeists to how to take everything (yes really!) you need for a camping trip in your kayak. At the information evening, Nena diligently showed how to stow it all away, more than I thought possible.
4 tips are; take only essentials, good small camping gear (requires some investment/borrowing and preparation), pack dry bags smartly and narrow things such as tent poles, shoes (and wine) fit perfectly in the points.

Friday at 1 pm we gathered at the club, loaded boats onto the trailer and distributed stuff and people over the cars. Rob had a large bus that could take a lot, including all paddles. Eleven people took part; unfortunately Nena couldn’t come along despite all the hard work in the preparation and Iris unfortunately didn’t either, but still made the delicious pesto for the pasta. So the group consisted of Marianne, Erik, Mike, Rob, Vera, Hilde, Iede, Gertjan and André (both also RCC members) and my partner Rik and I (Merel). Thanks to Hilde for the group photo.

After arriving in Schoonhoven and puzzling around with packing the kayaks, we paddled along the beautiful quieter river Vlist, full of water lilies, to Haasdrecht around half past three. The weather was beautiful and we enjoyed the view and stopped for 45 minutes at Hekendorp for a well-deserved ice cream. Paddling on for a few more kilometers we came to the first campsite; De Boogaard, a cozy, disorderly campsite where the kayaks could be stored very conveniently right next to the river. After setting up the tents, one group went to move the cars, which required some puzzling to get a car to both the start and the finish, and the other two at the earlier end point of day two. In between, the cooking team made a nice pasta meal, Rik had already prepared the sauce well so everything was nice and easy and we mainly had to warm up the sauce and pasta on three small burners and a nice large one of Erik & Marianne. The pasta and dessert went down well after all the activity, great start to the weekend!

Saturday we got up on time and I think we were on the water around half past eight. (I didn’t have a watch with me so I lived with the rhythm of the day and group). The tail of the morning fog was beautiful to see and we were very lucky with the weather anyway, around 20 degrees and no rain at all although heavy downpours were predicted for the afternoon. After a touristic detour in Oudewater, the first coffee break was held on a grassy patch. Here, passers-by reacted enthusiastically to the kayaks and people were very curious where we were coming from and going. Then the route continued along varied landscape and places such as Montfort and Heeswijk, where we could admire many large houses; you see a completely different side of Dutch houses from the water and get nice insights into different villages and cities. Along the way, Rik and I were also able to view and judge various dogs as candidates for our hopefully future dog. Unfortunately, it was not possible to lure one to come along.

We had the lunch break about 1,5-2 hours later just at the border of the municipality of IJsselstein, where we could sit quietly along the towpath and except for the surprised hikers on that side of the bank, we had the realm to ourselves. As entertainment, we saw, in addition to many water birds, even a bridal couple literally getting married. Then the trip continued to IJsselstein, through a beautiful new harbour and the majority of the group got out to do the last part to the campsite after the 21 km by car and the diehards – Marianne, Iede, Gertjan and Mike – went on to do an extra 11 km at a faster pace through Nieuwegein. To reward ourselves and provide the rest with a tasty snack, Rob, Rik and I went for a run on chips on the way to the campsite.
On Saturday we camped at a campsite located outside the dikes in IJsselstein. It is mainly a larger camper/caravan spot, so for the smaller tent camper less attractive but otherwise fine, and between the cribs were serene sandy beaches. Our spot was a bit far from the water, so when the second group arrived the boats were carried using Erik’s handy cords (if I say it right) to the already set up tents. This again made the difference that the kayak trolley did not have to be in the boats. The cooking team this evening had ordered everything via picnic and Gertjan had come up with a delicious fajita/wraps buffet plan, with tasty fillings such as mushrooms, tomato, beans, corn, salsa, onion, creme freche, lettuce and avocado. The evening was filled with stories, discussions and Mike’s introductions to cutting a gnome out of willow wood, which worked out beautifully.
Sunday we were on the water early again and were looking forward to experiencing what it was like to paddle on open water! The promised rain shower had decided to make itself known that morning and the first hour was quite wet, but no problem with a good raincoat and cap. In addition, the wetness and fog also resulted in beautiful shadowy landscapes and photos.

It was a nice experience to paddle on a larger river and quite impressive to watch the big ships go by. It was most enjoyable when a large or fast ship passed us from behind, because then we could ride along on the waves. Iede, Mike and Erik were also fully involved in this and also demonstrated / paraded with paddling backwards. We paddled along very smoothly, also thanks to the current of course We took a break, mainly for coffee, at a beautiful spot of nature where sand martins nested in the sandbank. We ended at a campsite near Schoonhoven, after which the cars were picked up again and the kayaks were unpacked and loaded onto the trailer.
The total route distance was: Friday 13,6 km (blue); Saturday 21,7 km to IJsselstein and the extended route for the diehards via Nieuwegein was 32,6 (red); and Sunday 17,3 km via the Lek (purple). See Mike’s handy map for the route.

It was a very nice weekend! Many thanks for the organisation and the fun. The tour route was beautiful, varied a lot between narrow calm water, beautiful villages or towns and finally the wide Lek. Nice to notice how smoothly most parts went with a number of breaks and that it worked out well in terms of the necessary equipment. In the meantime we also became more flexible with getting out at less official exit spots and high quays, with some support from the experts where necessary. Physically it was sometimes a bit tough and groundbreaking for a number of novice kayakers, the muscle pain was definitely noticeable on day two, but after warming up a bit and the first hour in the boat it went away quickly, so definitely doable and there was good attention for each other and useful tips on technique were are given if necessary. In addition, the atmosphere was very pleasant and while chatting you were soon a few kilometres further. In short, definitely recommended and I’m looking forward to being on the water for another weekend!