Maas-tocht (17 april 2021)

Scroll down for the English version!

17 km, 2:40 uur vaartijd

door Mike Griffin, foto’s door Nena & Iede (klik een foto om te vergroten)

Hoe houd je een leuke tocht in corona-tijd? Gelukkig is het met kajakken niet heel ingewikkeld – afstand houden op de club en aan de kant, en twee personen per auto. Op het water houd je makkelijk 1,5 m afstand, en het is ‘oude-normaal’ genieten!

Wat niet zó genieten is, is om 7.30 op de club te verzamelen, maar het tij wacht op niemand. Om de stroming mee te pikken, heen en weer, wilde de planning van Iede dat we voor 9.00 op het water zouden zijn, en dat is goed gelukt. Het is hoog water en het strand bij De Esch is nog maar een strandjé, net groot genoeg voor zeven boten.

De route – van de groene pin in het westen; heen aan de zuidoever, terug aan de noordoever.

Het is altijd goed uitkijken op de Nieuwe Maas, ook op zaterdag zijn er grote vrachtschepen, dus moesten we even wachten bij het oversteken. Daarna konden we achter het eiland van Brienenoord varen, waar de nieuwe brug te zien is.

Oversteken

Het Eiland van Brienenoord (sinds 1904) wordt omgevormd naar een getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen. Het doel is zowel het vergroten van de natuurlijke dynamiek als het maken van een aantrekkelijk recreatielandschap. Binnenkort wordt de oude brug gesloopt en vervangen door een tweede, vaste brug. De werkzaamheden zijn voor de zomer van 2021 gereed.

Om het Eiland van Brienenoord

De groep – Nena, Iris, Susanne, Henk Jan, Harm, Iede en ik – genoten van de stroming, alleen waren er weinig surfbare golven. Toch heb ik op een van de zeldzame golven tegenover de ark van Noach een snelheid van 16 km/u gehaald!

Het was een vlotte tocht en om kwart voor tien staken we over naar de noordoever, eigenlijk onze vaste pauzeplek aan de punt van Eiland de Zaag. Ook hier was het klein: we konden maar 2 of 3 boten op het strandje kwijt en dan ook niet hoog genoeg om uit het gevaar van golfslag te liggen.

Maar een klein strandje

We gingen een stukje verder. De volgende inham had borden van ‘Geen toegang’ en na een blik op de politieboot aan de andere oever, leidde Harm ons een stukje verder.  Iets verderop was er een strandje dat groot genoeg was, en in de zon lag.

Pauze in de zon!

Dit strandje groeide met zeker 2 meter in de 40 minuten dat we daar lagen, een goed teken: eb betekent stroming mee op de terugweg!

Brug in aanbouw – is dit misschien de nieuwe brug voor het Eiland van Brienenoord?

Terug achter de Zaag en weer de Nieuwe Maas op, vlak bij de ark. Ik denk dat het niet echt van Noach was, want hij hoefde zijn giraffen niet vast te sjorren om ervoor te zorgen dat ze niet door de wind meegenomen werden!

De ark met een gesjorde giraffe

Bij de samenvloeiing van de IJssel en de Maas staken we weer over, daarna onder de Van Brienenoordbrug in een aardige stroming. Ik voer ongeveer 9-10 km/u stroomafwaarts en ongeveer 5 km/u stroomopwaarts (ik moest het even testen): dus 4-5 km/u stroming!

Weer de Van Brienenoordbrug, in goed weer

Terug naar het strandje – dat inmiddels weer een strand was geworden, compleet met één strandtoerist met kleed en radio. Net voor 12 uur terug en gelukkig ook voor Harm: hij kreeg op dat moment een telefoontje dat er een vaccinatie voor hem klaarlag mits hij binnen een kwartier op de prikplek kon zijn! Dat is ook gelukt, alhoewel ze niet veel klanten in wetsuit zullen krijgen!

Een geslaagde tocht, best relaxed en met mooi weer. Op naar de volgende!

English version!

Maas trip – Sunday 17 April 2021 – 17 km, 2:40 paddling time

by Mike Griffin, photos by Nena & Iede (click a photo to enlarge)

How do you organise a good trip in the corona age? Fortunately with kayaking it’s not very complicated – keep your distance at the club and on the shore, and two people per car. On the water you can easily keep a distance of 1,5 m, and it’s ‘old normal’ fun!

What is not much fun is to gather at the club at 7.30, but the tide doesn’t wait for anyone. To paddle with the current, back and forth, Iede’s plan had us on the water before 9:00 am, and we succeeded. It was high tide and the beach at De Esch was a little beach, just big enough for seven kayaks.

The route – from the green pin to the west; out on the south bank, back on the north bank.

One must always keep a lookout on the Nieuwe Maas, there are large cargo ships, also on Saturdays, so we had to wait a while before crossing. Then we could paddle behind the island of Brienenoord, where the new bridge can be seen.

Crossing the Nieuwe Maas

The Van Brienenoord island (est. 1904) is being transformed into a tidal park where ebb and flow have more influence. The aim is both to increase the natural dynamics and to create an attractive recreational landscape. The old bridge will soon be demolished and replaced by a second, permanent bridge. The works will be completed before the summer of 2021.

Around the Van Brienenoord island

The group – Nena, Iris, Susanne, Henk Jan, Harm, Iede and I – enjoyed the current, but there were few surfable waves. Still, on one of the rare waves opposite Noah’s Ark, I managed to reach a speed of 16 km/h!

It was a smooth trip and at a quarter to ten we crossed to the north bank, actually our regular stop at the tip of De Zaag island. Here too the beach was small: we could only park 2 or 3 boats on the beach and also not high enough to be out of the danger of waves.

Only a small beach

So we went a little further. The next cove had “No Entry” signs and after a look at the police boat on the other bank, Harm led us on. A little further there was a beach that was big enough, and was in the sun.

Break in the sun!

This beach grew by at least 2 meters in the 40 minutes that we were there, a good sign: low tide means paddling with the current on the way back!

Bridge under construction – is this perhaps the new bridge for the Van Brienenoord Island?

Back behind the Zaag and return on the Nieuwe Maas, close to the ark. I don’t think it really belonged to Noah, because he didn’t have to lash his giraffes down to keep them from being taken by the wind!

The ark with a lashed down giraffe

At the confluence of the IJssel and the Maas we crossed over again, then under the Van Brienenoord Bridge in a good current. I was paddling about 9-10 km/h downstream and about 5 km/h upstream (I just had to test it): so 4-5 km/h current!

Again the Van Brienenoord bridge, in good weather

Back to the beach – which had now become a sizable beach again, complete with one beach tourist with a towel and radio. We were back just before noon, and luckily for Harm too: at that moment he received a phone call that a vaccination was ready for him, provided he could be at the vaccination location within 15 minutes! He succeeded, although they won’t get many customers in a wetsuit!

A successful trip, quite relaxed and with good weather. On to the next trip!