Markermeer (12 juni 2022)

Scroll down for English

29 km
Tekst: Mike
Foto’s: Mike en Joachim

Het plan was om een ​​weekend te kamperen op de Marker Wadden, maar de camping is dit jaar niet open – vreemd genoeg omdat Natuurmonumenten geen systeem heeft dat online boekingen beheert! Laten we hopen dat ze volgend jaar hun zaakjes op orde krijgen.
Vijf van ons ontmoetten elkaar vroeg (maar misschien niet vroeg genoeg) op zondagochtend – Joachim, Ivo, Gertjan, Iede en ikzelf. Na het laden van de auto’s en een korte briefing over de route gingen we op weg naar Bovenkarspel, waar ik op Google Earth had gevonden wat op een goed startpunt leek. Maar satellietfoto’s kunnen bedrieglijk zijn, dus we hadden wat alternatieven achter de hand.
Gelukkig was de plek ideaal, een klein strandje bij de parkeerplaats, bijna verlaten. In het kleine haventje lagen enkele boten aangemeerd en we hadden een kort gesprek met een zeer gebruind stel op een jacht dat de dag ervoor op de Marker Wadden was geweest en de hele zomer rond zeilde.
We pakten ons water, lunches en jassen in geval van slecht weer in de kajaks en vertrokken. Het weer was geweldig, zonnig en wind van 3 Bft, later overgaand in 4 Bft. Bij het ronden van de steiger kwamen we in de wind en voelden plotseling de volle kracht ervan, het was misschien maar 3 Bft, maar het waaide zijwaarts en veroorzaakte flinke golven. Twee van de groep hadden niet veel ervaring op open water en dit was een vuurdoop! Zeker toen we verder het meer in gingen, waar de golven tussen de 0,5 en 1 meter waren!

Filmpje van 5 sekondenDe wind waaide op dat moment al 15 km over het water, genoeg om goede surfgolven op te wekken. Helaas gingen we in dit stadium vrij langzaam, dus we hadden niet veel tijd om veel golven te vangen, maar Iede en ik pakten er wel een paar.
We sneden de geplande hoek af vanwege de snelheid van de groep en gingen al snel recht op de Wadden af. Het was voor sommigen een zware strijd, balancerend op de golven die van rechts achter kwamen, de grote golven hebben de neiging om je te laten kennismaken met surfen, als je niet voorzichtig bent. Sommige lessen in het gebruik van de scheg werden uitgedeeld, en ze waren allemaal redelijk goed in het balanceren van de natuurkrachten – wind, golven – centra van laterale rotatie, actie en reactie!
Nadat we het grootste deel van de eerste uren op de communicatietoren in Lelystad hadden gericht, zagen we uiteindelijk het eerste stukje van de Wadden aan de horizon, de uitkijktoren, die een beetje op ET leek. Na daar een tijdje op gericht te hebben, besloten we op het strand te landen; naar de haven gaan zou nog ongeveer 30 minuten hebben geduurd.
Vanaf hier liepen we de nederzetting in en voelden ons een beetje als Robinson Crusoe die de beschaving opnieuw betrad. We betaalden onze contributie en lunchten. Helaas moesten we terug peddelen met een lichte tegenwind van 4 Bft, en we hadden al een hele tijd nodig om op de Wadden te komen, dus konden ons slechts een korte pauze veroorloven, maar moesten wel een korte wandeling en beklimming van de toren maken.
Vanaf daar was het een behoorlijk ploeteren terug, het ging langzaam in de golven, maar de nieuwelingen genoten er inmiddels van! Zelfs de windstoten van 5½ Bft. We hielden een korte pauze op het water, maakten een vlot van de kajaks en verteerden wat suiker.

Ivo op de top van een golf. Let op het hoofd van Gertjan in de volgende trog bij de boeg! Ik lag in een trog bij het maken van de foto.
De navigatie werd bemoeilijkt doordat er tot de laatste paar honderd meter geen boeien waren. Zelfs de boeien op de kaart lagen niet op het water! In de laatste 4 km of zo begon de wind af te nemen, en we hadden wat uitstel toen we in de luwte van het land in het westen kwamen. Nadat we het kanaal bij de sluis bij Enkhuizen waren overgestoken, peddelden we verder naar het strand. Hier begroette ik het stel op het jacht dat ik eerder had gesproken, ze waren behoorlijk bezorgd en waren twee keer naar het strand gegaan om te zien of we het zouden redden! Ze waren bijna net zo opgelucht als wij om terug te zijn.
Na het inpakken gingen we snel naar de club en daarna naar huis voor een heel laat diner. Het was een lange dag, maar goed peddelen in geweldig open water!


Markermeer (22 June 2022)

29 km
Text: Mike
Photo’s: Mike & Joachim 

The plan was for a weekend, camping on the Marker Wadden, but the camp site is not open this year – strangely because Natuurmonumenten does not have a system that manages bookings online! Let’s hope they get their act together for next year.

Five of us met early (but maybe not early enough) on Sunday morning – Joachim, Ivo, Gertjan, Iede and myself. After loading the cars and a short briefing on the route we set out for Bovenkarspel, where I had found what looked – on Google Earth – like a good starting point. But satellite photos can be deceiving so we had some alternatives.

Luckily the place was ideal, a small beach near the car park, almost deserted. There were some boats moored in the small harbour and we had a short chat with a very tanned couple on a yacht who had been to the Marker Wadden the day before and were sailing around for the whole summer.

We packed our water, lunches and jackets in case of bad weather into the kayaks and set off. The weather was great, sunny and wind at 3 Bft, becoming 4 Bft later. Rounding the jetting we came into the wind and suddenly felt the full force of the wind, it may have only been 3 Bft, but it was blowing side-on and raising sizable waves. Two of the group hadn’t much experience on open water and this was a baptism in fire! Especially when we went further into the lake, where the waves were between 0,5 and 1 metre!

A 5 second film

The wind has been blowing for 15 km over the water at that point, enough to raise good surfing waves. Unfortunately we were going fairly slowly at this stage so didn’t have much time to catch many waves, but Iede and I did pick up a few.

We cut the planned dogleg short due to the group’s speed and soon headed straight for the Wadden. It was a tough battle for some, balancing on the waves coming from the right aft side, the big waves have a tendency to introduce you to surfing them, if you aren’t careful. Some lessons in using the skeg were dished out, and all did pretty well in balancing the forces of nature – wind, waves – centres of lateral rotation, action and reaction!

After aiming for the communication tower in Lelystad for most of the first hours, we eventually saw the first bit of the Wadden on the horizon, the lookout tower, looking a bit like ET. After aiming at that for a while we decided to land on the beach; going into the harbour would have taken another 30 minutes or so.

From here we wandered into the settlement, feeling a bit like Robinson Crusoe re-entering civilisation. We paid our dues and had some lunch. Unfortunately we needed to paddle back with a slight headwind at 4 Bft, and we had already taken quite a while getting to the Wadden, so could only afford a short break, but did have a short walk and climb of the tower.

From there it was quite a slog back, the going slow in the waves, but the newbies were enjoying it by now! Even the gusts of 5½ Bft. We had a short break on the water, making a raft of the kayaks, and digesting some sugar.

Ivo on the crest of a wave. Note Gertjan’s head in the next trough at the bow! I was in a trough taking the picture.

Navigation was made difficult by there being no bouys until the last few hundred metres. Even the bouys on the map were not on the water! In the last 4 km or so the wind started abating, and we had some respite as we came within the lee of the land to the west. After crossing the channel near the lock at Enkhuizen we paddled on to the beach. Here I greeted the couple on the yacht that I’d spoken to earlier, they had been quite concerned and had gone to the beach twice to see if we were going to make it back! They were almost as relieved as us to be back 😊

After packing up we sped off to the club, and then home for a very late dinner. It was a long day, but good paddling in great open water!