Niers en Maas-tocht – 4-6 september 2020

Afstand: 29 + 21 km, 5 + 4 uur vaartijd
Distance: 29 + 21 km, 5 + 4 hours paddling time

Tekst door Mike Griffin, foto’s door Marianne Roest en Mike Griffin
Text by Mike Griffin, photos by Marianne Roest and Mike Griffin

Deze tocht stond in de teken van keuzes, dus beginnen we hier ook mee: A = lees het verhaal tot het einde, B = kijk alleen naar de foto’s en C = lees de titel en ga door met je social media. “Erik, wat is je keuze?” Erik: ”D!”

This tour was all about choices, so we start with this too: A = read the story to the end, B = just look at the photos and C = read the title and continue with your social media. “Erik, what is your choice?” Erik: “D!”

Kaart – de route: zaterdag op de Niers van ① naar ⑤, zondag de Maas van ⑤ naar ⑦ en terug naar ⑤ / Map – the route: Saturday on the Niers from ① to ⑤, Sunday on the Maas from ⑤ to ⑦ and back to ⑤

Vrijdag gingen we met z’n zevenen naar Gennep om de tenten op een mini-camping ⑤ op te zetten. Harm & Ilja waren eerder op pad gegaan om de in- en uitstapplaatsen te bekijken plus eventuele barrières. De camping was klein maar fijn, rustig, vriendelijke (permanente) mensen in de caravans, groen er omheen met uitzicht over de rivier de Niers en wifi bereik in alle tenten!

On Friday seven of us went to Gennep to set up the tents on a mini-camping site ⑤. Harm & Ilja had previously set out to view the entry and exit points plus any barriers. The campsite was small but nice, quiet, friendly (permanent) people in the caravans, greenery around it with a view over the river Niers and WiFi coverage in all tents!

Het weiland voor de camping en de Niers / The pasture in front of the campsite and the Niers

Na het eten en een bespreking van de route op de Niers voor zaterdag gingen we vroeg naar bed, maar slapen werd even bemoeilijkt door enkele plattelandse geluiden: de balkende ezel vlak achter mijn tent en de hossende jeugd op een parkeerplaats een paar honderd meter van de camping. Gelukkig hield het na een tijdje op en ik sliep door tot ik wakker gemaakt werd door ganzen en een haan; elke 10 tot 17 seconden kraaide de haan gevolgd door de ganzen! Jammer dat het pas 6 uur was…

Maar ik klaagde niet want we moesten vroeg op om te gaan zwemmen in de Niers; Erik, Marianne, Ilja en ik trokken de stoute schoenen aan, plus enig neopreen, om de Niers stroomopwaarts te zwemmen. Erik en Marianne kwamen na ongeveer 500 m niet verder dan een barrière van waterplanten, Ilja en ik draaiden iets eerder om door de kou en mijn gebrek aan conditie. We waren wel goed wakker en klaar voor wat de dag zou brengen!

Het plan was om voorbij Goch in Duitsland in te stappen, en naar de camping terug te varen. Dit betekende dat we heen en weer met auto’s moesten rijden. We stapten om tien voor 12 in, bij een verhuurbedrijf ① waar grote groepen mensen met weinig vaarervaring en veel bier (mannen) of andere drank (vrouwen) op vlotten of rubberen bootjes stapten om stroomafwaarts te drijven, zingend (mannen) of kletsend (vrouwen). Nee, we zagen geen gemengde groepen. De Niers stroomde ongeveer 1 – 1,5 km/uur en met onze vaartechniek konden we ze allemaal vrij snel inhalen.

After dinner and a discussion of the route on the Niers for Saturday, we went to bed early, but sleeping was made difficult by some rural noises: the braying donkey just behind my tent and the hip-hopping youth in a parking lot a few hundred meters from the camping. Fortunately it stopped after a while and I slept until I was awakened by geese and a rooster; every 10 to 17 seconds the rooster crowed followed by the geese! Too bad it was only 6 o’clock…

But I wasn’t complaining because we had to get up early to go for a swim in the Niers; Erik, Marianne, Ilja and I took the plunge, to swim the Niers upstream. Erik and Marianne did not get further than a barrier of water plants after about 500 m, Ilja and I turned around a little earlier due to the cold and my lack of fitness. We were awake and ready for what the day would bring!

The plan was to start paddling past Goch in Germany and return to the campsite. This meant that we had to drive back and forth with cars. We were all in the kayaks at ten to 12, at a rental company ① where large groups of people with little boating experience and lots of beer (men) or other drinks (women) got on rafts or rubber boats to float downstream, singing (men) or chatting (women ). No, we did not see any mixed groups. The Niers flowed at approximately 1 – 1.5 km/hr and with our paddling technique we could overtake them all fairly quickly.

Op de Niers, achtervolgd door een feestvlot / On the Niers, chased by a party raft

De Niers is mooi, op plaatsen vrij ondiep maar goed bevaarbaar. Een passant bij Kessel vertelde ons dat het een paar weken geleden zo droog was dat het bijna een looppad was geworden! Op plekken loopt het door bossen, op anderen meanderend door weilanden en dorpjes.

The Niers is beautiful, fairly shallow in places but doable. A passer-by at Kessel told us that a few weeks ago it was so dry that it almost became a walkway! In places it runs through forests, in others meandering through meadows and villages.

De groene Niers / The green Niers

Na een paar kilometer kwamen we in Goch aan, er was niet veel te zien maar de rivier splitste zich en Erik en Harm namen de rechter tak terwijl de route benadrukte om de linker te nemen. Helaas waren ze na een paar honderd meter weer van de partij, een paar krassen rijker. Aan de oever ② hebben we geluncht, samen met een zwerm wespen.

After a few kilometers we arrived in Goch, there was not much to see but the river split and Erik and Harm took the rightmost branch while the route emphasized to take the left. Unfortunately, after a few hundred meters they were back with the group, a few scratches richer. We had lunch on the shore ②, along with a swarm of wasps.

Beverbewijs / Beaver evidence

Langs de oever zagen we beveractiviteit, een flink aantal bomen – vooral knotwilgen – waren omgeknaagd of hadden een slanke taille. Het is indrukwekkend om te zien hoe groot een beverhap is! Onderweg zagen we een keer of vijf een ijsvogel vliegen, vaak een heldere kobaltflits van een oever naar de andere. De rivier kronkelde door een mooi stuk natuur, met diverse planten en zwanen; het weer bleef mooi, zonnig en niet te warm.

Along the bank we saw beaver activity, quite a few trees – especially pollard willows – had been gnawed or had a slim waist. It is impressive to see how big a beaver bite is! On the way we saw a kingfisher flying about five times, often a bright cobalt flash from one bank to the other. The river meandered through beautiful nature, with various plants and swans; the weather remained beautiful, sunny and not too hot.

Marianne en Nena voor de St. Stephanuskerk in Kessel (D) / Marianne and Nena in front of the St. Stephanus church in Kessel (D)

Hierna kwamen we een hindernis (@) tegen. De waterplant die we bij de camping zagen is een plaag en heeft de laatste 20 km of zo de Niers in z’n greep. Het heet de Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), is niet inheems maar breidt zijn areaal uit doordat planten afkomstig van aquaria ten onrechte in het milieu gebracht worden. Om de plaag tegen te gaan is een pijp over de rivier gelegd die het drijvende groen lijdt naar een grote grijper die vervolgens de planten aan de kant dumpt om afgevoerd te worden. We konden door een splitsing in de pijp glippen en zonder problemen voorbij de grijper varen, doordat die niet in bedrijf was.

Hierna stopte we in een weiland ③ voor een 2e lunch! Tegenover ons was een kudde Hooglandvee aan het pootjebaden, prachtige dieren. Tijdens deze pauze was het idee geboren om in Gennep ④ te stoppen voor friet (of patat voor de Rotterdammerts). Dus, A = stoppen voor friet, B = doorvaren, wat doen we? Erik: “C!”

After this we encountered an obstacle (@). The aquatic plant we saw near the campsite is a pest and has taken hold of the Niers for the last 20 km or so. It is called the Giant Pennywort (Hydrocotyle ranunculoides), it is not indigenous but expands its acreage by plants from aquariums introduced into the environment. To combat the plague, a pipe has been laid across the river that leads the floating greenery to a large grabber that then dumps the plants on the bank for disposal. We were able to slip through a gap in the pipe and pass the grabber without any problems because it was not operating.

After this we stopped in a meadow ③ for a 2nd lunch! Opposite us a herd of Highland cattle was paddling, beautiful animals. During this break the idea was born to stop in Gennep ④ for fries (or patat for the Rotterdammerts). So, A = stop for fries, B = continue paddling, what do we do? Erik: “C!”

Schotse hooglanders / Scottish highlanders

Na friet voor de meesten konden we de safari doorzetten, richting de camping, wetend dat er nog minstens één barrière was vlak voor de camping. En inderdaad, eerst een plek waar de ranuncules een vlot over de hele rivier maakte. Met veel moeite konden we ons, kajak en al, er overheen trekken aan de plantenstengels. Verder was er een balk (#) vlak voor de volgende navel-grijper. Hier was het een kwestie van uitstappen op de balk, boot overheen tillen en dan weer instappen; deed me denken aan de ijzeren balk over het water in De Blauwe Verbinding bij een vorige tocht. Nogmaals vlak voor de camping was er nog een oever-tot-oever vlot van die hydroklote ranuncules, deze keer veel dikker, dikker zelfs dan onze kajaks hoog waren! Met de ervaring van de vorige keer was het wachten tot de eerste persoon erdoor heen was en dan allemaal zijn spoor volgen.

After fries for most of us, we were able to continue the safari, towards the campsite, knowing there was at least one more barrier right in front of the campsite. And indeed, first a place where the ranuncules made a raft over the whole river. With a lot of effort we were able to pull ourselves, kayak and all, over it by grabbing the plant stems. There was also a beam (#) just in front of the next navel grab. Here it was a matter of getting out on the beam, lifting the boat over it and then getting back in; it reminded me of the iron beam over the water in De Blauwe Verbinding on a previous trip. Again just before the campground there was another bank-to-bank raft of those hydro#$^%@*& ranuncules, this time much thicker, thicker even than the hight of our kayaks! With the experience from last time, it was just a case of waiting for the first person to get through and then all follow their trail.

Harm baant zich een weg door de muur van waternavel / Harm makes his way through the wall of pennywort
Henk neemt de balk / Henk takes the beam

In een overwinningsroes zijn we doorgevaren, voorbij het uitstappunt bij de camping om te kijken hoe het was op de Maas. Nuttig om oriëntatiepunten te noteren voor wanneer we morgen vanuit de Maas hier rechtsaf de Niers op moeten varen. Hierna was het terug naar de uitstapplek ⑤ om te douchen en koken terwijl de 3 chauffeurs de auto’s gingen halen.

We sailed on in a victory rush, past the exit point at the campsite to see what it was like on the Maas. Useful to note down landmarks for when we have to turn right from the Maas tomorrow onto the Niers. After this it was back to the exit point ⑤ to shower and cook while the 3 drivers went to get the cars.

Overwinningsroes – de Maas op! / Victory rush – to the Meuse!

Bij de tenten werd een idee geopperd in de vorm van, “Dat autorijden neemt veel tijd in beslag, dus wat willen jullie morgen doen? A = rijden naar Wel om daar in te stappen en naar de camping te varen (oorsprokelijk plan), B = bij de camping instappen, stroomopwaarts de Maas opvaren en dan terugvaren.” Erik: “C!”

An idea was put forward at the tents in the form of, “Driving a car takes a lot of time, so what do you want to do tomorrow? A = drive to Wel and paddle back to the campsite (original plan), B = start at the campsite, paddle upstream on the Maas and then paddle back. ” Erik: “C!”

Zondagochtend, weer de Maas op / Sunday morning, back on the Maas

Op zondagochtend konden we rustiger opstaan, maar de tenten moesten wel ingepakt worden. Vanaf de camping gingen we de Maas op en dan stroomopwaarts richting Boxmeer. De Maas is natuurlijk veel breder dan de Niers, het was best mooi en zonder ranuncules! Na ongeveer 5 km gingen we een oude meander van de Oude Maas op, naar het clubhuis van WSV Boxmeer ⑥. De man met bardienst was verbaasd toen 7 kajakkers voor koffie binnenvielen. Koffie kon hij serveren maar niets te eten! Ook geen vlaai, al zaten we op dat moment in Noord-Brabant dus een worstenbroodje was misschien toepasselijker geweest. Aan de koffie ontstond de discussie: “A = uitstappen en overdragen naar de Maas, of B = Terugvaren naar de Maas?” Erik: “C!”

On Sunday morning we could get going at a more relaxed pace, but the tents had to be packed. From the campsite we went up the Maas and then upstream towards Boxmeer. The Maas is of course much wider than the Niers, it was quite beautiful and without ranuncules! After about 5 km we went up an old meander of the Oude Maas, to the clubhouse of WSV Boxmeer ⑥. The man on bar duty was surprised when 7 kayakers dropped in for coffee. He could serve coffee but nothing to eat! No vlaai either, although we were in North Brabant at the time, so a worstenbroodje might have been more appropriate. Over coffee the discussion arose: “A = get out and portage to the Maas, or B = Paddle back to the Maas?” Erik: “C!”

Op de Maas / On the Maas
Paarden die waterplanten eten / Horses eating river plants

We zijn teruggevaren tot we weer bij de Maas kwamen en gingen verder stroomopwaarts. Bij het volgende stukje Oude Maas gingen enkelen van ons even door om te kijken naar de sluis, voor een mogelijke vervolgtocht, terwijl de rest een lunchplek zocht. Aan een strand ⑦ zo lang als één zeekajak zijn we uitgestapt om te pauzeren met lunch. Eerst uitkijkend over de Maas maar dat werd koeler in de wind dus daarna aan de andere kant bij het strandje. Na lunch stapte we weer in; enkelen gingen kijken naar de stuw terwijl de rest een stukje van de Oude Maasarm ontdekten. Weer bij elkaar was het linea recta naar de camping om om te kleden en alles in te pakken. Één auto ging rechtstreeks richting Rotterdam terwijl de andere twee bij de plaatselijke theetuin stopten, waar we van een koffie en de heerlijkste, verse vlaai hebben genoten! We zaten tenslotte weer in Limburg.

We paddled back to the Maas and continued upstream. At the next stretch of Oude Maas, some of us went to look at the lock, for a possible follow-up trip, while the rest looked for a lunch spot. At a beach ⑦ the length of one sea kayak, we disembarked to take a break with lunch. First looking out over the Maas, but it got cooler in the wind so we moved to the other side at the beach. After lunch we got in again; some went to look at the weir, while the rest investigated a piece of the Oude Maas meander. Together again it was straight to the campsite to change into dry clothes and pack everything. One car went directly to Rotterdam while the other two stopped at the local tea garden, where we enjoyed a coffee and the most delicious, fresh vlaai! After all, we were back in Limburg.

Nog steeds op de Maas (met dank aan onze buren op de camping voor deze foto) / Still on the Maas (thanks to our neighbors at the campground for this photo)

Een geslaagde tocht, dank aan Harm voor de organisatie! A = voor herhaling vatbaar, B = laten we iets anders doen? Erik: … 😊

A successful trip, thanks to Harm for the organization! A = worth repeating, B = let’s do something else? Erik:… 😊