Oude IJssel – IJssel tocht (11-13 juni 2021)

Scroll down for the English version

58 km in 2 dagen
door Mike Griffin, foto’s door Mike, Nena & Harm
Harm en Ilja hebben eerder het gebied verkend om de in- en uitgangen te bepalen en de campings te kiezen. Besloten is om 2 nachten in Doesburg te slapen, dan hoef je zaterdag niet alles mee in de boot te nemen, want de tent blijft op het terrein staan. Het kost wat heen en weer rijden om de mensen, kajaks en auto’s op de juiste plek te krijgen, maar je moet bereid zijn om dit te doen voor kampeertochten op rivieren.
Onze camping
Op vrijdagavond stond de hele groep – Harm, Ilja, Marianne, Nena, Henk, Susanne en Mike – met tenten en al op het terrein. Susanne had gekozen voor de nieuwe clubkajak, een Pilgrim – zie de volgende nieuwsbrief voor meer details!
De route van zaterdag – van zuidoost (rechts) naar noordwest (links)
Na een nacht op de camping in Doesburg en een relatief vroege start, reden we naar Ulft aan de Oude IJssel. Daar ontmoetten we enkele mensen die zich voorbereidden op een wildwatertrip met vijf energieke 12-jarigen. Ze waren van Roei- en Kanovereniging Het Anker, waar wij met de kajaks konden wachten terwijl de auto’s naar Zutphen werden gebracht. De chauffeurs kwamen rond 11 uur terug en we begonnen te peddelen. Op sommige plaatsen stonden de rivieroevers in lichterlaaie met klaprozen, voornamelijk rood, maar ook wat roze-paars, evenals boterbloemen en andere pracht. Na 7 km kwamen we bij een sluis waar het Pieterpad de rivier oversteekt. We konden niemand aan de telefoon krijgen om door de sluis te gaan, dus droegen we eromheen. Vanaf hier peddelden we naar Doetinchem waar een lange steiger en loopbrug is waar we stopten voor de lunch. Een deel van de groep ging op verkenning en ontdekte ijs! Het water was behoorlijk druk met roeilessen, een meidendagje op SUP’s en eenden; samen met de stroom van sloepen op de hele rivier.
Doetinchem
Bij Laag-Keppel wisselden Susanne en Marianne van boot om Marianne wat tijd in de nieuwe kajak te gunnen. Na ongeveer 12 km van Doetinchem kwamen we bij de sluis ten zuiden van Doesburg. Er stonden een paar motorboten te wachten, dus besloten we ons geluk te beproeven door met hen mee te liften in plaats van er omheen te dragen.
Wachten op de sluis
Deze sluis heeft een ongewone visgang van ongeveer 150 m lang, met een bocht van 180° in het midden. We kregen dit niet te zien omdat we het te druk hadden om in de sluis te komen, waar de sluismeester zei: “Kajaks zijn niet toegestaan in de sluis, maar je kunt op eigen risico gaan.” Iemand zei dat ons hele leven op eigen risico is, en we gingen mee met de motorboten. Het water zakte maar liefst 4 meter, wat best indrukwekkend was. Aan de andere kant konden we geen handige instapplek zien, dus we waren erg blij dat we de sluis konden gebruiken!
2VP-selfie
In de sluis, op eigen risico!
Vanaf hier gingen we de IJssel op – en stroming! We hadden zo’n 4 km/u stroming, dus snel door. We kwamen aan de zuidkant van een oude meander van de IJssel met de bedoeling om over een dijk te gaan en naar de camping te peddelen die iets verder op de meander lag. Helaas werd de dijk beschermd door 2 meter hoge braamstruiken en brandnetels, een prikkeldraadomheining en wat particuliere landbouwgrond. Harm en ik vroegen iemand van de lokale bevolking die uit een boerderij kwam of er een plek was waar we naar de andere kant konden overdragen en het water in konden. Onze verbaasde uitdrukkingen op haar antwoord zorgden ervoor dat ze het in ABN herhaalde, waarna we beseften dat het waarschijnlijk moeilijk was, maar nog steeds sneller dan helemaal naar het andere eind van de meander peddelen.
Het oerwoud
De rest van de groep had ons zien worstelen door de jungle en langs de dijk dwalen en had besloten dat we er beter omheen konden peddelen, dus stapten we weer in en peddelden de extra 5 km naar de camping. Wat waren we blij om de tenten te zien! We hadden niet veel energie meer, maar een korte duik in de rivier was welkom, net als ons avondeten en een warme douche. We hebben heerlijk geslapen na die 32 km.
Rond Doesburg. De oranje pin markeert de poging tot overdragen. Let op de snelheid op de IJssel!
Tijdens het eten bespraken we hoe laat we de volgende ochtend zouden beginnen. Alle tijden tussen 8.00 en 10.30 uur passeerden de revue waarna we besloten om 9.45 uur te zullen vertrekken. Toen barstte de discussie weer los. Hadden we maar een bemiddelaar in ons midden! Hoe dan ook, zondag om 9.46 uur lagen we allemaal met volle kajaks op het water en begonnen we op de spiegelgladde meander richting de IJssel te peddelen.
Een prachtige ochtend!
De route van zondag – van zuid naar noord
Eenmaal op de IJssel peddelden we met ongeveer 10,5 km/u in zonnig en warm weer.
Op de IJssel
Na 12 km, bij Brummen, stopten we voor de lunch, op de rechteroever vanwege mijn verzoek om schaduw. Maar zodra we op een zeer rotsachtige oever waren geland, werden we weggejaagd door een kudde vee, geleid door een grote stier, die waarschijnlijk gewoon vrienden wilde maken, maar we bleven niet rondhangen om erachter te komen!
Stormloop!
Aan de andere oever was een klein strand zonder boom, maar ik vond een klein wilgje iets verder terug en kon genieten van een schaduwrijke lunch.
Lunch
Vanaf daar was het volle vaart vooruit naar Zutphen, wat verkeer onderweg maar beperkte mogelijkheid om op boeggolven te surfen. Ten zuiden van Zutphen zagen we veel ooievaars in nesten, sommigen met jongen. Een ongewoon gezicht, zoveel ooievaars, maar dit gebied staat bekend om zijn populariteit bij ooievaars.
Ooievaarsnesten
Na een kort bezoek aan de zuidelijke jachthaven van Zutphen, kwamen we na 25 km peddelen aan in de haven ten noorden van Zutphen.
De groep in Zutphen minus fotograaf
Na een korte rustpauze werd de laatste auto uit Ulft gehaald en konden we allemaal inpakken, de boten inladen en terug naar de club reizen, waar we op tijd rond 18.00 uur aankwamen. Het was een avontuurlijke tocht, met wat kleinere rivierpassages en snellere stroming; pleziervaartuigen en beroepsvaart; bloemen, vogels en vee; energiek en vermoeiend!
Zonsondergang – het uitzicht vanuit onze tenten


English version!

Oude IJssel – IJssel tour – weekend 11-13 June 2021 – 58 km in 2 days
by Mike Griffin, photos by Mike, Nena & Harm
Harm and Ilja did a recce of the area earlier, to determine entry and exit points and to choose the camping sites. It was decided to sleep 2 nights in Doesburg, then you do not have to take everything with you in the boat on Saturday, because the tent remains on the site. It takes a bit of driving back and forth to get the people, kayaks and cars in the right place, but you have to be prepared to do this for camping trips on rivers.Our camp site
On Friday evening the whole group – Harm, Ilja, Marianne, Nena, Henk, Susanne and Mike – were set up with tents and all on the site. Susanne had opted for the new club kayak, a Pilgrim – see the next newsletter for more details!
Saturday’s route – from south-east (right) to north-west (left)
After a night at the campsite in Doesburg and a relatively early start, we drove to Ulft on the Oude IJssel river. There we met some people preparing for a white-water trip with five energetic 12-year-olds. They were from the Rowing and Canoeing Club Het Anker, where we could wait with the kayaks while the cars were brought to Zutphen. The drivers returned at about 11 o’clock and we started paddling. At places the riverbanks were ablaze with poppies, mainly red, but also some pinkish-purple, as well as buttercups and other flowers. After 7 km we came to a lock where the Pieterpad crosses the river. We couldn’t get anyone on the phone to arrange to pass through the lock, so portaged around it. From here we paddled to Doetinchem where there is a long jetty and walkway where we stopped for lunch. Some of the group went exploring and discovered ice cream! The water was quite busy with rowing lessons, a girls’ days out on SUPs and ducks; along with the stream of sloops that frequented the whole river.
Doetinchem
Near Laag-Keppel Susanne and Marianne swapped boats to allow Marianne some time in the new kayak. After about 12 km from Doetinchem we came to the lock south of Doesburg. There were a few motorboats waiting so we decided to try our luck at hitching along with them, instead of portaging around.
Waiting for the lock
This lock has an unusual fishway about 150 m long, with a 180° bend in the middle. We didn’t get to see this as we were too busy getting into the lock, where the lock master said, “Kayaks aren’t allowed in the lock but you can go at your own risk.” Someone quirked that our whole life is at our own risk, and we went along with the boats. The water dropped at least 4 metres, which was quite impressive. On the other side we couldn’t see a convenient entry point, so we were very glad to have been able to use the lock!
2VP Selfie
In the lock, at our own risk!
From here we entered the IJssel – and current! We had about 4 km/h current, so sped along. We entered the south end of an old meander of the IJssel intending to portage over a dike and paddle to the camp site which was a bit further on on the meander. Unfortunately the dike was protected by 2 metre high brambles and nettles, a barbed wire fence and some private farm land. Harm and I asked a local who came out of a farmhouse whether there was a place where we could portage and enter the water on the other side. Our puzzled expressions on her reply made her repeat it in ABN, after which we realised it was probably difficult but still quicker than paddling all the way round to the other end of the meander.
The jungle
The rest of the group had seen us battling our way through the jungle and wandering along the dike and had decided that we’d be better paddling round, so we got in again and paddled the extra 5 km to the camp site. Were we glad to see the tents! We didn’t have much energy left, but a short swim in the river was welcome, as was our dinner and a warm shower. We slept well after those 35 km.
Around Doesburg. The orange pin marks the attempt to portage. Note the speed on the IJssel!
During dinner we discussed what time to start the next morning. All times between 8.00 and 10.30 were mentioned before deciding on 9.45. Then the discussion burst open again. If only we had a mediator in our midst! Anyway, at 9.46 on Sunday we were all on the water with full kayaks and started paddling on the mirror-smooth meander towards the IJssel.
A beautiful morning!
Sunday’s route – from south to north
Once on the IJssel we travelled at about 10,5 km/h and the weather was sunny and warm.
On the IJssel
After 12 km, near Brummen, we stopped for lunch, on the right bank due to my request for shade. But no sooner had we landed on a very rocky bank than we were chased away by a herd of cattle, led by a large bull, who was probably just wanting to make friends but we didn’t stick around to find out!
Stampede!
On the other bank was a small beach without a tree, but I found a small willow a little further back and could enjoy a shady lunch.
Lunch
From there it was full speed ahead to Zutphen, some traffic along the way but limited opportunity to surf on bow waves. South of Zutphen we saw many storks in nests, some with young. An unusual sight, so many storks, but this area is renowned for its popularity with storks.
Stork nests
After a short visit to the southerly yacht harbour of Zutphen, we arrived at the harbour north of Zutphen after having paddled 25 km.
The group in Zutphen minus photographer
After a short rest the last car was fetched from Ulft and we could all pack, load the boats and travel back to the club, arriving perfectly on time around 18.00. It was an adventurous trip, with some smaller river passages and faster current; pleasure craft and commercial barges; flowers, birds and cattle; energizing and tiring!
Sunset – the view from our tents