Rondje Reeuwijk (24 april 2022)

Scroll down for English

Tekst: Sam

FotoÔÇÖs: Sam, Coby, Mike (incl. route = geografische interesse)

De Reeuwijkse Plassen, voor mij een redelijk maar niet geheel onbekend gebied. Aangezien het al erg lang geleden was dat ik daar geweest ben en er een prachtige dag in het vooruitzicht lag was dit een mooie gelegenheid om er weer eens een kijkje te nemen.
In mijn onderbewuste was ik er een beetje vanuit gegaan dat we vroeg of laat de Reeuwijkse Plassen wel tegen zouden komen, het tegendeel zou blijken.
Onder de deskundige leiding van Victor werden ┬┤s ochtends alle boten in rap tempo op de trailer gebonden en waren we, gewapend met elf kajaks en twee Canadese kano┬┤s, vlot op weg.

Over de route kan ik de lezer helaas weinig vertellen. Ik heb onderweg enkel genoten van de omgeving, het gezelschap en het weer, maar waar we precies geweest zijn weet ik eigenlijk niet meer. Hoe noemen ze dat ook alweer? In het moment leven, mindfulness bezig zijn of wellicht gewoon geografische desinteresse. Enfin, het maakt ook niet uit, we hebben genoten en daar gaat het om!
Het enige dat ik weet is dat we ergens ten noordwesten van de plassen zijn begonnen en hier een aantal uur, 50 bruggen, 15 overdragingen en een km of 17 later ook weer zijn teruggekomen.

De groep bestond uit een leuke mix van ervaren rotten, beginnende vaarders en alles ertussenin. Dit was onderweg te merken door het veelvuldig uitwisselen van tips en feedback; ┬┤leg je been plat aan de kant waarnaar je wil opkanten┬┤, ┬┤gebruik een peddelbrug bij het instappen┬┤, ┬┤niet zo schreeuwen als je onder een bruggetje doorvaart┬┤ en meer van dergelijke adviezen kwamen voorbij.

Naast het veelvuldig keren en draaien in de prachtige slootjes waarbij het opkanten geoefend kon worden werd er ook een beroep gedaan op onze flexibiliteit. Er moesten onderweg namelijk flink wat hindernissen in de vorm van lage bruggetjes en overdragingen genomen worden. Telkens als ik er al van overtuigd was dat de sloot zou doodlopen wist Victor ergens weer een klein slootje te vinden dat ons toch precies de goede kant op leidde.

We hebben genoten van een zonovergoten dag, een lunch in een oer-Hollands weiland en een prachtige route, bedankt Victor!


Roundtrip Reeuwijk (24 April 2022)

Text: Sam

Photos: Sam, Coby, Mike (plus route map = geographical interest)

The Reeuwijkse Plassen, for me a reasonable but not completely unknown area. Since it had been a long time since I was there last and a beautiful day ahead, this was a great opportunity to have another look.
Subconsciously I had assumed that sooner or later we would encounter the Reeuwijkse Plassen, the opposite would turn out to be the case.

Under the expert guidance of Victor, all the boats were quickly tied to the trailer in the morning and we were on our way, armed with eleven kayaks and two Canadian canoes.

Unfortunately I cannot tell the reader much about the route. I only enjoyed the surroundings, the company and the weather along the way, but I don’t really remember exactly where we went. What do they call that again? Living in the moment, practicing mindfulness or maybe just geographical disinterest. Anyway, it doesn’t matter, we enjoyed ourselves and that’s what matters!
All I know is that we started somewhere northwest of the lakes and came back here a few hours, 50 bridges, 15 transfers and 17 km or so later.

The group consisted of a nice mix of experienced paddlers, novice paddlers and everything in between. This was noticeable along the way through the frequent exchange of tips and feedback; ‘Put your leg flat on the side you want edge’, ‘use a paddle bridge when entering’, ‘don’t yell like that when you pass under a bridge’ and more such advice was given.

In addition to the frequent twisting and turning in the beautiful ditches where the edging could be practiced, our flexibility was also called upon. On the way, quite a few obstacles in the form of low bridges and transfers had to be overcome. Whenever I was already convinced that the ditch would come to a dead end, Victor managed to find a small ditch somewhere that led us in exactly the right direction.

We enjoyed a sunny day, a lunch in a traditional Dutch meadow and a beautiful route, thank you Victor!